Course Hero Logo

12 find det nyttemaksimerende forbrug af

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 6 pages.

1.2 Find det nyttemaksimerende forbrug af biografbilletter og popcorn for Sanne. Forklar intuitivt, hvorfor netop dette punkt betegner hendes optimale forbrug af de to goder.Da Sanne ser popcorn og bio som perfekte komplimenter, skal vi finde hendesnyttemaksimerede forbrug ved formlen Nyttemaksimering=Mp1+p2Side 1af 6
¿>120040+10=24. Dvs. at Sannes nyttemaksimerede forbrug er, 24stk. popcorn og biografbilletter. Dette punkt, for Sanne lige meget popcorn og bio, hvilket for Sanne er det optimale, da hun ikke vil spise popcorn uden at være i bio, eller omvendt.Side 2af 6
1.3 Forestil dig, at prisen på biografbilletter stiger til 50 kr. Find og illustrer det nyttemaksimerende forbrug af biografbilletter. Opdel i substitutions - og indkomsteffekter. Forklar.Ved en stigning til 50kr. stk. for en bio-billet, vil mængden af bio-billetter Sanne kan købe være, 120050=24stk. Dermed vil Sannes forbrug af de to goder falde. Da popcorn og biografbilletter stadig er perfekte komplimenter, hun vil altså ikke substituere over mod popcorn, vil hendes nye nyttemaksimerede forbrug være, 120050+10=20. Der vil altså ske et ryk i Sannes indifferenskurve til venstre. På denne baggrund vil Sanne altså også blive relativt fattigere, da hun nu kan købe mindre af goderne for det samme budget.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture