Shpjegimet apo informacionet shtes� mund kërkohen nga administrata tatimore në

Shpjegimet apo informacionet shtes? mund kërkohen

This preview shows page 15 - 17 out of 24 pages.

tatueshëm edhe shpjegime e informacione shtesë. Shpjegimet apo informacionet shtesë mund të kërkohen nga administrata tatimore në forma të ndryshme, si nëpërmjet dërgimit të pyetësorëve me shkrim tek tatimpaguesi, nëpërmjet kërkesave me shkrim për te dhënë dokumente, libra e regjistra, për te plotësuar të dhëna te ndryshme për aktivitetin ekonomik, transaksionet tregtare, operacionet financiare te kryera nga personi i tatueshëm me persona te tjerë te trete, etj. Ne këto raste, personi i tatueshëm, është i detyruar te japë shpjegimet ose informacionet e kërkuara shtese, me goje ose me shkrim, brenda 20 ditëve nga data e postimit te kërkesës me shkrim të administratës tatimore ose nga data e nisjes së kësaj kërkese në postën elektronike të personit. 15
Image of page 15
Autoritetet tatimore krahasojnë të dhënat e marra nga deklarata tatimore e detyrimeve tatimore për të përcaktuar cilat llogari janë të pasakta dhe nëse ka edhe detyrim tatimor të papaguar. Pasaktësia mund të përfshijë detyrimet tatimore nga fshehja direkte prej taksapaguesit, sic është rasti i tatimit mbi të ardhurat për të vetëpunësuarit apo tatimit mbi pasurine, ose detyrime tatimore të taksapaguesit por që duhet të ishin mbledhur nga të tjerë sic është rasti i TVSH-së. Gjithashtu gabimet mund të jenë edhe në ato detyrime që subjekti duhet ti mblidhte në emër të të tjerë taksapaguesve sic është tatimi në burim i mbajtur ndaj të punësuarve. Dy rastet e fundit monitorohen me kujdes sepse ato reflektojnë apo sinjalizojnë për probleme në biznes. Afishimi i çmimeve Personat e tatueshëm qe shesin mallra apo shërbime me pakice janë te detyruar te afishojnë ne mënyrë te dukshme me etikete, çmimin e çdo malli apo shërbimi qe ata ofrojnë. Kurse personat e tatueshëm qe furnizojnë mallra apo shërbime me shumice, janë te detyruar te afishojnë dukshëm ne vendin e furnizimit, listën e çmimeve te mallrave apo shërbimeve qe ofrojnë për furnizim. Kjo liste i vihet ne dispozicion administratës tatimore sa herë që kjo e fundit e kërkon një gjë të tillë me rastin e një verifikimi apo kontrolli tatimor ne vend. 2.3 Deklarata Tatimore 2.3.1 Mënyra e deklarimit Autoritetet tatimore kanë dy qëllime kontabile ndërsa marrin deklaratat dhe pagesat: 1, kontabilizimi i të ardhurave, depozitimi i pagesës, rregjistrimet dhe shpërndarja e pagesave sipas llogarive qeveritare, dhe 2, kontabiliteti i taksapaguesve, rregjistrimi i informacionit që marrin nga çdo taksapagues. E para, kërkon rregjistrime shumë të sakta dhe kontrolle të menjëhershme dhe depozitime të të hyrave në mënyrë që mbledhja e të ardhurave të mos keqorientohet ose vidhet. E dyta, kontabiliteti i taksapaguesve jep informacion mbi fitimin e taksapaguesit në rregjistrin e tij, informacion i cili do të përdoret për kontrolle të imtësishme të mëvonshme si dhe për qëllime të analizave statistikore dhe raportime. Detyrimi tatimor lind nga momenti i realizimit të të ardhurave, kryerjes së pagesës apo zotërimit të sendit, pavarësisht nga koha e konstatimit nga organet tatimore. Kur personi behet zotërues i
Image of page 16
Image of page 17

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes