Course Hero Logo

Palihim na hinawakan ni pariston ang kamay niya relax

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 86 - 88 out of 223 pages.

Palihim na hinawakan ni Pariston ang kamay niya. "Relax, hindi kita pababayaan."Ganoon na nga ang ginawa ni Judie. Hindi na niya inisip pa ang ibang tao nanandito. Nandito siya para sa request ni Pariston.Nakita niya ang iba't ibang mga kamag-anak ni Pariston na lumalapit sa lalaki.Minsan ay pinapansin si Judie ng Hi at Hello, minsan ay hindi man lang tapunan ngtingin, minsan titingnan pa si Judie, ang iba ay may pang-iinsulto pa. Pero hindina lang nagdamdam si Judie. Alam niya at aware siya sa mundong pinasok niya.Umupo muna si Judie sa isang mesa na walang nakaupo. Ang daming tao sa lugar. Mayprivate orchestra, madaming masasarap na pagkain pero halos hindi naman nandito angmga Rivas para sa pagkain.Base on her observation, this party is just an opportunity for them to boast theirwealth and social status sa kani-kanilang mga kamag-anak. Hindi dahil miss nila angisat-isa, kung hindi nais nilang magpasiklaban ng kayabangan sa pera, impluwensyaat kapangyarihan.Wala si Pariston sa tabi niya. Maybe, just maybe ay nasa ibang lamesa ito at kasamaang mga pinsan niyang mukhang diyos at diyosa sa ganda. Walang tapon kapag nalahianna ng Rivas.Kumuha na lang ng champagne si Judie at pagkain. Nasa isang sulok at tahimik langsiya. Parang de javu na rin at nangyari na ito. Tulad sa birthday ng anak ni Mr.Chua ata iyon. Nagselos si Judie at may nangyari sa kanila ni Pariston.Ninanamnam niya ang kanyang oras. Hinihintay na bumalik si Pariston sa lamesa niya,ngunit iba ang taong lumapit sa kanya.Isnag magandang babae na kahit nasa edad na ay hindi halata dahil sa alaga nitongmukha at katawan. She looks gorgeous, at kilala niya ito. Siya ang ina ni Pariston,ang lalaking iniibig niya."Sinama ka ng anak ko rito? Sino ka nga ulit?" tanong ng ginang sa kanya.Nahihiya at bahagya siyang yumuko. "I am Judie Figueroa po. I am Sir. Pariston'ssecretary."
Tumango ang ina ni Pariston. "I though you are one of his whore. Pariston tend toforget where to put her sluts in a right place. So? Anong masasabi mo sa okasyon naito? You should be thankful that a lower life form like you, stepped on this kindof a party."Tila napahiya naman si Judie sa pang-iinsulto sa kanya ng babae. "Sinama lang poako ni Sir rito.""Oh, honey, hindi ako tanga at mas lalong hindi ako ipinanganak kahapon. Tell me,anong pinagkaiba mo sa ibang babae diyan na mahirap? I bet you are looking forwardto be one of us."Gusto man na lumaban ni Judie ngunit ayaw niya ng gulo, at ayaw niyang bastusin angbabaeng nagsilang sa lalaking mahal niya. Kaya naman tumayo na lang siya at akmangaalis."Hindi ka nababagay sa anak ko. May tenga at mata ako. Kung ano mang laro angmayroon sa inyo, tapusin niyo na!"Episode 239 - 12 minutesEpisode 23You Are Now My TreasureSAGLIT munang iniwan ni Pariston si Judie sa kanilang lamesa. Nilapitan niya angmga pinsan nito. Una niyang tinapik ang balikat ni Delton na kasing tangkad attikas niya. He is a billionaire too, and a heir of multi-million dollar automobilecompany.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 223 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
SMITH

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture