AUDITING - Students - Topic 2 - TQVKT [Compatibility Mode]

T? vaán thue?/hoaïch ñònh thue? t? vaán taøi

Info iconThis preview shows pages 5–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Tö vaán thueá/Hoaïch ñònh thueá Tö vaán taøi chính, Xaây döïng chieán löôïc Ñaøo taïo Head hunter Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 15 QUY TRÌNH KI Ể M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHUAÅN BÒ KIEÅM TOAÙN Tieàn keá hoaïch Laäp keá hoaïch THÖÏC HIEÄN KIEÅM TOAÙN Tìm hieåu kieåm soaùt noäi boä Thöïc hieän caùc thöû nghieäm cô baûn HOAØN THAØNH KIEÅM TOAÙN Ñaùnh giaù toång quaùt Baùo caùo kieåm toaùn 6 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 a) Chöùng kieán kieåm keâ haøng toàn kho b) Göûi thö xaùc nhaän nôï phaûi thu, phaûi traû c) Ñoïc baùo caùo taøi chính ñeå döï ñoaùn nhöõng khoaûn muïc coù khaû naêng sai soùt cao d) Toång hôïp sai soùt phaùt hieän ñöôïc xem coù troïng yeáu khoâng? e) Tìm hieåu veà khaùch haøng tröôùc khi kyù hôïp ñoàng f) Kieåm tra chöùng töø veà taøi saûn coá ñònh mua trong kyø g) Tìm hieåu veà cô caáu toå chöùc khaùch haøng h) Laäp baùo caùo kieåm toaùn i) Kyù hôïp ñoàng kieåm toaùn j) Kieåm tra soå saùch keá toaùn coù toát nhö khaùch haøng trình baøy khoâng? 16 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 17 CAÙC LOAÏI YÙ KIEÁN TREÂN BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN Chaáp nhaän toaøn phaàn Chaáp nhaän töøng phaàn Tuøy thuoäc vaøo Ngoaïi tröø Khoâng chaáp nhaän Töø choái nhaän xeùt Trung thöïc vaø hôïp lyù Trung thöïc vaø hôïp lyù tuøy thuoäc vaøo…. Trung thöïc vaø hôïp lyù ngoaïi tröø…. Khoâng trung thöïc vaø hôïp lyù Chuùng toâi khoâng theå ñöa ra yù kieán Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 Kieåm toaùn vieân seõ noùi gì treân baùo caùo kieåm toaùn neáu: 1. Baùo caùo taøi chính coù nhieàu sai soùt nhöng ñôn vò ñaõ söûa chöõa theo yeâu caàu cuûa kieåm toaùn vieân? 2. ChA coù moät ít sai soùt khoâng troïng yeáu nhöng ñôn vò khoâng ñoàng yù söûa theo yeâu caàu cuûa kieåm toaùn vieân. 3. Coù nhieàu sai soùt nhöng ñôn vò khoâng chòu söûa khieán baùo caùo taøi chính khoâng coøn trung thöïc vaø hôïp lyù nöõa? 4. Coù moät soá lôùn khoaûn muïc (50% taøi saûn) maø kieåm toaùn vieân khoâng kieåm tra ñöôïc vì thieáu chöùng cöù thuyeát phuïc. 5. Baùo caùo taøi chính thì trung thöïc vaø hôïp lyù rieâng haøng toàn kho (7% taøi saûn) thì khoâng baûo ñaûm vì kieåm toaùn vieân khoâng chöùng kieán kieåm keâ ñöôïc? 6. Coù moät taøi saûn ñang tranh chaáp coøn tuyø thuoäc vaøo phaùn xöû cuûa Toøa aùn xem coù thuoäc quyeàn sôû höõu ñôn vò khoâng? 7. Baùo caùo taøi chính vaãn trung thöïc hôïp lyù rieâng haøng toàn kho thì sai soùt troïng yeáu? 18 7 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 19 Ph ầ n II: MÔI TR ƯỜ NG KI Ể M TOÁN Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 20 KHAÙI QUAÙT VEÀ MOÂI TRÖÔØNG KIEÅM TOAÙN Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa ngheà kieåm toaùn profession Traùch nhieäm ñoái vôùi xaõ hoäi Tính chuyeân moân cao Tieâu chuaån ñeå haønh ngheà...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page5 / 14

T vaán thue/Hoaïch ñònh thue T vaán taøi chính...

This preview shows document pages 5 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online