AUDITING - Students - Topic 2 - TQVKT [Compatibility Mode]

Tieàn ke? hoaïch laäp ke? hoaïch thöïc hieän

This preview shows page 5 - 6 out of 14 pages.

Tieàn keá hoaïch Laäp keá hoaïch THÖÏC HIEÄN KIEÅM TOAÙN Tìm hieåu kieåm soaùt noäi boä Thöïc hieän caùc thöû nghieäm cô baûn HOAØN THAØNH KIEÅM TOAÙN Ñaùnh giaù toång quaùt Baùo caùo kieåm toaùn
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

6 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 a) Chöùng kieán kieåm keâ haøng toàn kho b) Göûi thö xaùc nhaän nôï phaûi thu, phaûi traû c) Ñoïc baùo caùo taøi chính ñeå döï ñoaùn nhöõng khoaûn muïc coù khaû naêng sai soùt cao d) Toång hôïp sai soùt phaùt hieän ñöôïc xem coù troïng yeáu khoâng? e) Tìm hieåu veà khaùch haøng tröôùc khi kyù hôïp ñoàng f) Kieåm tra chöùng töø veà taøi saûn coá ñònh mua trong kyø g) Tìm hieåu veà cô caáu toå chöùc khaùch haøng h) Laäp baùo caùo kieåm toaùn i) Kyù hôïp ñoàng kieåm toaùn j) Kieåm tra soå saùch keá toaùn coù toát nhö khaùch haøng trình baøy khoâng?
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern