{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

I should imagine it will take about 3 hours tôi thi

Info iconThis preview shows pages 60–62. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I should imagine it will take about 3 hours (Tôi thi ế t t ưở ng công vi c s t n m t 3 gi ñồ ng h ñấ y). I should say she's over 40 (Tôi cho là bà ta ñ ã ngoài 40) Dùng trong câu h i ñể di n t s nghi ng , thi ế u ch c ch n How should I know? (Làm sao tôi bi ế t ñượ c kia ch ) Why should he thinks that? (sao nó l i ngh ĩ nh ư v y ch ) Dùng v i các ñạ i t nghi v n nh ư what/ where/ who ñể di n t s ng c nhiên, th ườ ng dùng v i "But". I was thinking of going to see John when who should appear but John himself. (Tôi ñ ang tính là ñế n th ă m John thì ng ườ i xu t hi n l i chính là anh y) What should I find but an enormous spider (Cái mà tôi nhìn th y l i chính là m t con nh n kh ng l ) 17. Tính t và phó t 17.1 Tính t Tính t là t ch tính ch t, m c ñộ , ph m vi, ... c a m t ng ườ i ho c v t. Nó b ngh ĩ a cho danh t , ñạ i t ho c liên t (linking verb). Nó tr l i cho câu h i What kind ? Tính t luôn ñứ ng tr ướ c danh t ñượ c b ngh ĩ a: That is my new red car . Tr tr ườ ng h p galore (nhi u, phong phú, d i dào) và general trong tên các c ơ quan, các ch c v l n là hai tính t ñứ ng sau danh t ñượ c b ngh ĩ a: There were errors galore in your final test; UN Secretary General (T ng th ư ký Liên h p qu c). Tính t ñứ ng sau các ñạ i t phi ế m ch (something, anything, anybody...) It’s something strange . He is somebody quite unknown . Tính t ñượ c chia làm 2 lo i là tính t mô t (descriptive adjective) và tính t gi i h n (limiting adjective). Tính t mô t là các tính t ch màu s c, kích c , ch t l ượ ng c a m t v t hay ng ườ i. Tính t gi i h n là tính t ch s l ượ ng, kho ng cách, tính ch t s h u, ... Tính t không thay ñổ i theo ngôi và s c a danh t mà nó b ngh ĩ a, tr tr ườ ng h p c a these those . TÍNH T T TÍNH T GI I H N beautiful large red interesting one, two first, second my, your, his this, that, these, s ñế m s th t tính ch t s h u ñạ i t ch ñị nh
Background image of page 60

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 61 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng important colorful those few, many, much s l ượ ng Khi tính t mô t b ngh ĩ a cho m t danh t ñế m ñượ c s ít, nó th ườ ng có m o t a , an ho c the ñứ ng tr ướ c.
Background image of page 61
Image of page 62
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}