Course Hero Logo

33 udled den nye markedspris samt handlet mængde i

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 7 - 9 out of 9 pages.

3.3 Udled den nye markedspris samt handlet mængde i ligevægt og skitser den nye ligevægt idiagrammet fra forrige spørgsmål.Man kan omskrive -10/3 til -3,33 og 100/3 til 33,33.Dvs:Dny(p)=−3,33p+33,33Vi benytter den samme aggregerede udbudsligning fra spg. 3.1QnyS = 4p-18Vi ønsker at isolere p og derved finde markedsprisen i ligevægt:Dny(p)= QnyS7
-3,33p+33,33=4p-18 =-3,33p+3,33p+33,33+18=4p+3,33p-18+18 =51,33=7,33p =51,33/7,33=7,33p/7,33 =7=p(vi har rundet ned)Den udledte markedspris i ligevægt: p=7 kr. Pr. Liter ølVi indsætter dernæst 7 på p’s plads i henholdsvis udbuds- og efterspørgselsligningen for at finde ogdobbelttjekke den handlet ligevægtsmængde.Dny(7)=−3,33(7)+33,33=-23,31+33,33 = 10(vi runder ned)QnyS(7) = 4(7)-18 =28-18= 10Dvs. at vi har fundet en ny markedspris på 7kr pr. Liter øl og en ny handlet mængde i ligevægt på100 mio. Liter p.a. Hvilket ses tegnet i diagrammet fra forrige spørgsmål.Hvor mange enheder sælger henholdsvis de indenlandske og udenlandske butikker i ligevægt.Fremgangsmåden er ligesom i forrige spørgsmål blot ved brug af den nye efterspørgselskurve.Indenlandsk:Dny(p)=−3,33p+33,33Sib(p)=1,5p-3-3,33p+33,33=1,5p-3 =-3,33p+3,33p+33,33+3=1,5p+3,33p-3+3=36,33=4,83p =36,33/4,83 = 4,83p/4,83 =7,5=pVi indsætter 7,5 på p’s plads i én af ligningerne:Sib(7,5)=1,5(7,5)-3 =11,25-3 = 8,258
Dvs. at de indenlandske markeder sælger 8,25 enheder i ligevægtUdenlandsk:Dny(p)=−3,33p+33,33Sub(p)=2,5p-15-3,33p+33,33=2,5p-15-3,33p+3,33p+33,33+15=2,5p+3,33p-15+15=33,33+15=2,5p+3,33+=48,33=5,83p =48,33/5,83 = 5,83p/5,83 =8,3=pVi indsætter 8,3 på p’s plads i én af ligningerne:Sub(8,3)=2,5(8,3)-15 =20,75-15= 5,75Dvs. At de udenlandske markeder sælger 5,75 enheder i ligevægt.9
End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture