Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Paradoxul general al acestui domeniu este acela c ă

Info icon This preview shows pages 112–114. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
paradoxul general al acestui domeniu este acela c ă „din pierdere este un câ ș tig”. Psihologia pozitiv ă sus ț ine faptul c ă avem mult de înv ăț at din studiul consecin ț elor pozitive ale evenimente traumatice (Seligman ș i Csikszentmihalyi 2000, cf. Kállay 2011). Cu toate acestea, focalizarea aten ț iei noastre doar asupra p ă r ț ii pozitive este la fel de dezechilibrat ă , precum a fost ș i men ț inerea accentului asupra aspectelor negative. Este posibil ca termenul de dezvoltare personal ă posttraumatic ă s ă fi contribuit la împ ă r ț irea conceptual ă a oamenilor de ș tiin ță în dou ă categorii: cei care sunt interesa ț i de studierea stresului posttraumatic ș i cei care sunt interesa ț i studierea dezvolt ă rii personale posttraumatice. Din acest motiv, consider ă m c ă este necesar ă o perspectiv ă integratoare, care cuprinde atât aspectele pozitive, cât ș i pe cele negative, ș i care permite integrarea cuno ș tin ț elor noastre într-o în ț elegere mai complet ă ș i global ă a reac ț iilor umane la diferite experien ț e de via ță . În acord cu unii autori (Joseph ș i Linley, 2008), dezvoltarea posttraumatic ă nu este un domeniu nou de cercetare ci, mai degrab ă , este o schimbare de paradigm ă în domeniul stresului traumatic. Din moment ce efectele negative asupra s ă n ă t ăț ii mentale ș i dezvoltarea personal ă adesea coexist ă , în asociere cu evenimente traumatice, clinicieni pot încerca s ă se concentreze nu doar asupra consecin ț elor negative, ci ș i asupra celor pozitive, precum recunoa ș terea nivelului ini ț ial de stres traumatic ca precursor poten ț ial al dezvolt ă rii personale (Hungerbuehler, Vollrath ș i Landolt 2011). Studierea prevalen ț ei efectelor, atât pozitive cât ș i negative, ale activit ăț ilor profesionale desf ăș urate în contextul expunerii la situa ț ii traumatice r ă mâne un domeniu de cercetare pentru viitor. În scopul în ț elegerii imaginii mai ample a calit ăț ii profesionale a vie ț ii trebuie s ă în ț elegem atât „costurile negative ale grijii”, cât ș i beneficiile pozitive ale contextului de munc ă , precum ș i modul în care acestea se
Image of page 112

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     113 asociaz ă ș i influen ț eaz ă reciproc. În ceea ce prive ș te dezvoltarea domeniului pe viitor, este important s ă recunoa ș tem c ă nu putem în ț elege pe deplin dezvoltarea personal ă ș i rezilien ț a f ă r ă a lua în considerare primejdia care le precede, la fel cum nu putem în ț elege pe deplin manifest ă rile stresului posttraumatic f ă r ă a lua în considerare posibilitatea de rezilien ță ș i dezvoltare personal ă (Joseph ș i Linley 2008). Astfel, apare necesitatea dezvolt ă rii unor cadre teoretice capabile s ă integreze ceea ce ș tim despre stresul posttraumatic ș i despre dezvoltare ca urmare a adversit ăț ii. La un nivel general, este necesar s ă în ț elegem modul în care oamenii reac
Image of page 113
Image of page 114
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern