Æthedsomkostninger illustrer i én figur med se og

This preview shows page 674 - 681 out of 694 pages.

æthedsomkostninger? Illustrer i én figur med S(e) og salgsarbejde er lig den marginale træthedsomkostning70800102030405060708090-50-40-30-20-1001020304050S'eS'eeS'e og C'e
% af salget i provision.e^2 =100+8e+-0.1e^20=>e=15ginale træthedsomkostninge job kræver en arbejdsintensitet på e=6.en.rksomheden è så længe kommissionen er 20% vælges e=15. orøgelse af virksomhedens overskud). t 22,5 uden at sælgeren får W(e)-C(e)<100. n på 612,5 (=787,5-175).rbejdsintensitet vælger sælgeren hvis han maksimerer i en anden figur med W’(e) og C’(e). Kommenter kort.e sælgeren i virksomheden? Hvis provisionen fastholdes tte job og jobbet hos konkurrenten?rksomheden. somhedens overskud, må have følgende egenskaber: L'(e) = 40-e-5 = 0 --> e = 35). Med denne værdi skabte virksomheden også mest værdi (=612,5) jf. spml han skifte til den anden virksomhed, hvilket vil give ham en nettoløn på 100 (=130-5*6). Den faste d060708090eCe010203040506070-50-40-30-20-1001020304050S'e og C'eS'eC'e
er kontrakt, m i virksomheden). holde alle indtægterne fra salget. inger i kommission.inale omkostning ved indsats (øgede produktions- og træthedsomkostninger), onen, fx konstante enhedsomkostninger på 5?
m. 2b.del af lønnen skal således justeres, sådan at han blot får 100. Problemet bliver således: 100 = F + 612,8090
,5 --> F = -512,5. Han skal således betale 512,5 for at tage arbejdet.
S11: Incitamenter i virksomhedenDiskuter følgende spørgsmål fra Besanko et al., kap 16:Virksomheden skal reagere ved at hæve den faste løn F. I første tilfælde: To salgspersoner i north og south dakota - samme vejr og økonomi. 2. Suppose that a firm offers a divisional manager a linear pay-for-performathe revenues of the division the manager leads. The manager’s pay is givenPay = F + a * Revenuewhere F is a fixed yearly salary and a is the fraction of the division’s revenuemanager. Suppose that the demand for this type of divisional manager incrfirm has to increase this manager’s pay in order to retain her. Should the firthe salary F, the commission a, or both? Explain.Lad os sige, at managerens alternativomkostning ved at tage jobbet stiger mevirksomheden forsøgte at løse problemet ved at hæve provisionssatsen a nøjløn steg med præcis X kroner. Den højere forventede løn ville alt andet lige gmanageren, men ikke nok! Det skyldes, at den højere provisionssats også øgemanageren er risikoavers, vil nytteværdien af stigningen i a være mindre endequivalent stiger med mindre end X). For at fastholde manageren, må virksommere, eller supplere med også at hæve den faste løn F. Begge dele vil betydemere end X kroner.En bedre løsning for virksomheden er at hæve den faste løn med præcis X kroøge usikkerheden om managerens løn, og hun behøver derfor ikke blive komcertainty equivalent stiger med præcis X kroner). Den forventede lønudgift stiog for den risikoneutrale virksomhed er dette derfor en bedre løsning.Hvis man hæver provisionssatsen a, vil managerens arbejdsindsats (og dermeHvorfor kan det så ikke være en løsning? Her skal man tænke på, hvilke faktoI den optimale lønkontrakt fastsættes a ved en afvejning mellem managerens

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 694 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture