{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bai tap kiem toan

7 kiểm tra chữ ký c?a các kiểm

Info iconThis preview shows pages 15–17. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
7. Kiểm tra chữ ký của các kiểm toán viên nội bộ trên các biểu chỉnh hợp số dư tiền gửi ngân hàng mỗi tháng như một bằng chứng là các biểu này đã được kiểm tra bởi các kiểm toán viên nội bộ. 8. Kiểm tra hóa đơn của người bán và các tài liệu khác làm cơ sở cho các nghiệp vụ được ghi chép trên nhật ký mua hàng. 9. Nhân tỷ lệ hoa hồng với doanh thu và đem so sánh kết quả với chi phí hoa hồng trong kỳ. 10. Kiểm tra các hoá đơn của người bán có đầy đủ chữ ký của nhân viên được giao nhiệm vụ kiểm tra lại về giá cả, số lượng và tính toán của các hoá đơn trên. Yêu cầu : a. Chỉ ra rằng mỗi thủ tục trên là thử nghiệm kiểm soát hay thử nghiệm cơ bản. b. Đối với các thử nghiệm cơ bản, cho biết đó là thử nghiệm chi tiết hay thủ tục phân tích. c. Đối với các thử nghiệm chi tiết, cho biết chúng nhằm đáp ứng mục tiêu kiểm toán tổng quát nào? CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng của khoản mục doanh thu : a. Việc ghi sót các hóa đơn do hóa đơn không được đánh số liên tục. b. Đơn vị mới đưa vào sử dụng một phần mềm theo dõi doanh thu tự động. c. Do bị cạnh tranh, đơn vị buộc phải chấp nhận đổi lại hàng hóa hoặc trả lại tiền nếu khách hàng yêu cầu. d. Cả ba câu trên đều sai.
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
16 2. Trong trường hợp rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát được đánh giá là thấp : a. Rủi ro kiểm toán ở khoản mục đó giảm đi. b. Rủi ro phát hiện sẽ thấp. c. Rủi ro phát hiện sẽ cao. d. Rủi ro phát hiện sẽ không bị ảnh hưởng . 3. Thí dụ nào sau đây là của rủi ro phát hiện : a. Những thiếu sót trong thực hiện các thủ tục kiểm soát . b. Sự áp dụng các thủ tục kiểm toán không phù hợp với mục tiêu kiểm toán . c. Sự thay đổi trong phương thức kinh doanh dẫn đến việc gia tăng khả năng sai sót của khoản mục . d. Cả ba câu trên đều đúng. 4. Trong việc xem xét mức trọng yếu để phục vụ cho kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên cho rằng sai sót tổng hợp là 400 triệu có thể làm ảnh hưởng đến Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; nhưng một sai sót tổng hợp là 800 triệu mới có thể ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán. Nói chung, kiểm toán viên cần thiết kế những thủ tục kiểm toán để phát hiện các sai sót tổng hợp là : a. 800 triệu đồng. b. 400 triệu đồng. c. 1200 triệu đồng. d. 600 triệu đồng.
Background image of page 16
Image of page 17
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page15 / 21

7 Kiểm tra chữ ký ca các kiểm

This preview shows document pages 15 - 17. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online