Yêu cầu a chỉ ra rằng mỗi th? tục trên

Info icon This preview shows pages 15–17. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yêu cầu : a. Chỉ ra rằng mỗi thủ tục trên là thử nghiệm kiểm soát hay thử nghiệm cơ bản. b. Đối với các thử nghiệm cơ bản, cho biết đó là thử nghiệm chi tiết hay thủ tục phân tích. c. Đối với các thử nghiệm chi tiết, cho biết chúng nhằm đáp ứng mục tiêu kiểm toán tổng quát nào? CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến rủi ro tiềm tàng của khoản mục doanh thu : a. Việc ghi sót các hóa đơn do hóa đơn không được đánh số liên tục. b. Đơn vị mới đưa vào sử dụng một phần mềm theo dõi doanh thu tự động. c. Do bị cạnh tranh, đơn vị buộc phải chấp nhận đổi lại hàng hóa hoặc trả lại tiền nếu khách hàng yêu cầu. d. Cả ba câu trên đều sai.
Image of page 15

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
16 2. Trong trường hợp rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát được đánh giá là thấp : a. Rủi ro kiểm toán ở khoản mục đó giảm đi. b. Rủi ro phát hiện sẽ thấp. c. Rủi ro phát hiện sẽ cao. d . Rủi ro phát hiện sẽ không bị ảnh hưởng . 3. Thí dụ nào sau đây là của rủi ro phát hiện : a. Những thiếu sót trong thực hiện các thủ tục kiểm soát . b. Sự áp dụng các thủ tục kiểm toán không phù hợp với mục tiêu kiểm toán . c. Sự thay đổi trong phương thức kinh doanh dẫn đến việc gia tăng khả năng sai sót của khoản mục . d. Cả ba câu trên đều đúng. 4. Trong việc xem xét mức trọng yếu để phục vụ cho kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên cho rằng sai sót tổng hợp là 400 triệu có thể làm ảnh hưởng đến Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; nhưng một sai sót tổng hợp là 800 triệu mới có thể ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán. Nói chung, kiểm toán viên cần thiết kế những thủ tục kiểm toán để phát hiện các sai sót tổng hợp là : a. 800 triệu đồng. b. 400 triệu đồng. c. 1200 triệu đồng. d. 600 triệu đồng. 5. Kiểm toán viên có thể giảm rủi ro phát hiện xuống bằng 0 bằng cách : a. Kiểm tra 100% các nghiệp vụ . b. Tăng cường tối đa các thử nghiệm kiểm soát cần thiết. c. Câu a và b đều sai. d. Câu a và b đều đúng. 6. Kết quả của thủ tục phân tích cho thấy tỷ lệ lãi gộp của dơn vị tăng từ 10% của năm trước lên 20% của năm hiện hành. Kiểm toán viên nên : a. Đưa vào báo cáo kiểm toán với ý kiến ngoại trừ . b. Đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. c. Xem xét khả năng có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính. d. Yêu cầu khai báo trong phần chú thích của báo cáo tài chính.
Image of page 16
Image of page 17
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern