CHÖÔNG 2 ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 85 TS Vuõ Coâng Hoøa 3324 Phöông cuûa

Chöông 2 öùng suaát vaø bieán daïng 85 ts

This preview shows page 18 - 21 out of 32 pages.

CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 85 TS. Vuõ Coâng Hoøa 3.3.2.4. Phöông cuûa vector phaùp tuyeán cuûa maët nghieâng cho trò öùng suaát tieáp lôùn nhaát laø phöông PE vaø PF (kyù hieäu min max n , n treân hình 2.10b). Ñeå yù goùc < EPF chaén nöûa cung voøng troøn, vaäy min max n n hay caùc maët chöùa öùng suaát tieáp lôùn nhaát vuoâng goùc nhau. Ngoaøi ra: 2 / ) ( R MC JC R PJ JF tg 2 / ) ( R MC PM R MC JC R PJ EJ tg y x xy min y x xy max (2.67) 3.3.2.5. Goùc ôû taâm chaén cung AE laø 90 0 , vaäy caùc phaùp tuyeán naøy hôïp vôùi nhau goùc 45 0 . Töø ñaây suy ra maët chính vaø maët chöùa öùng suaát tieáp cöïc trò hôïp vôùi nhau goùc 45 0 . 3.3.2.6. Töø caùc bieåu thöùc (2. 63) ta suy ra: y x min max (2.68) töùc toång öùng suaát phaùp treân 2 maët vuoâng goùc nhau laø moät haèng soá. 3.3.2.7. Töø hình 2.10b ta coù: 2 / ) ( min max max (2.69) 3.4. Caùc traïng thaùi öùng suaát phaúng ñaëc bieät: 3.4.1. Neáu 0 , 2 1 (neùn): Voøng troøn Mohr naèm hoaøn toaøn phía traùi truïc - (hình 2.11.a); ñieàu naøy laø lyù töôûng cho vaät l ieäu chòu keùo keùm (ñaù, beâtoâng,…). Hình 2.11 2 1 2 1 2 1 2 1 E F ) b ) a
Image of page 18

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 86 TS. Vuõ Coâng Hoøa 3.4.2. Neáu ) neùn ( 0 & ) keùo ( 0 2 1 : Voøng troøn caét truïc - ôû 2 ñieåm E, F treân ño = 0ù (hình 2.11.b). 3.4.3. Neáu 0 & 0 2 1 : Ta coù traïng thaùi keùo thuaàn tuùy, (hình 2.12.a). 3.4.4. Neáu 0 & 0 1 2 : Ta coù traïng thaùi neùn thuaàn tuùy, (hình 2.12.b). 3.4.5. Neáu 2 1 : Voøng troøn coù taâm ñaët ôû goác toaï ñoä vaø ta coù traïng thaùi öùng suaát thuûy tónh. Luùc naøy moïi maët ñeàu chòu moät öùng suaát ñôn, (hình 2.12c). 3.4.6. Neáu 0 2 1 : Voøng troøn coù taâm ñaët ôû goác toaï ñoä vaø ta coù traïng thaùi öùng suaát tröôït thuaàn tuùy. Treân caùc maët nghieâng 1 goùc 45 0 so vôùi phöông chính (E, F), caùc öùng suaát phaùp = 0 vaø öùng suaát tieáp 1 (hình 2.12.d). Hình 2.12 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 0 E F ) d ) c ) b ) a
Image of page 19
Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 87 TS. Vuõ Coâng Hoøa 4. BIEÁN DAÏNG: 4.1. Chuyeån ñoäng, chuyeån vò vaø bieán daïng: Khaûo saùt moät vaät theå ñaøn hoài chòu löïc. Goïi laø hình thaùi ban ñaàu trong heä toaï ñoä 0xyz luùc chöa chòu löïc, vaø / laø hình thaùi cuûa vaät khi chòu löïc (hình 2.13).
Image of page 20

Subscribe to view the full document.

Image of page 21
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes