{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

9 trưởng phòng k? toán trực thuộc giám

Info iconThis preview shows pages 10–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
9. Trưởng phòng kế toán trực thuộc Giám đốc kinh doanh (phụ trách tiêu thụ) 10. Tình trạng thiếu hụt nhân viên kéo dài do chính sách định biên lao động lỗi thời Bài 4 Hãy thiết kế một thủ tục kiểm soát cho mỗi sai phạm tiềm tàng dưới đây: a. Nhân viên thu nợ có thể không nộp tiền vào quỹ b. Mua hàng không đúng nhu cầu sử dụng c. Thanh toán hai lần cho cùng một lô hàng mua d. Mua hàng theo giá cao hơn giá thị trường e. Nhân viên kế toán thông đồng với khách hàng để xóa sổ nợ gây thiệt hại cho công ty Bài 5 Hãy thiết kế các thử nghiệm kiểm soát cho các thủ tục kiểm soát đã được thiết kế để ngăn chặn và phát hiện các rủi ro ở bài tập 4. Bài 6: Dưới đây là những tình huống hoàn toàn độc lập:
Background image of page 10

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
11 a) Khi kiểm toán cho công ty ABC, KTV Toàn nhận thấy hệ thống KSNB của ABC là rất yếu kém. Vì vậy, Toàn đã đánh giá RRKS ở mức cao và quyết định tăng cường tối đa các thử nghiệm kiểm soát để bù đắp lại những yếu kém của hệ thống KSNB nhằm giảm rủi ro kiểm toán xuống mức có thể chấp nhận được. b) Khi kiểm toán cho công ty XYZ, KTV Thịnh quyết định không thực hiện các thử nghiệm cơ bản. Thay vào đó, Thịnh thực hiện nhiều thử nghiệm kiểm soát vì những thử nghiệm này ít tốn kém hơn. Điều này được Thịnh lý giải do hệ thống KSNB của XYZ rất hữu hiệu nên RRKS được đánh giá ở mức rất thấp, vì thế việc thực hiện các TNKS là hiệu quả nhất. c) Công ty DEF là có quy mô khá nhỏ nên việc xây dựng một hệ thống KSNB không được quan tâm nhiều. Vì thế, khi KTV Xuân tìm hiểu hệ thống KSNB đã phát hiện nhiều yếu kém nghiêm trọng. Xuân đã đánh giá RRKS ở mức cao nhất và bỏ qua không thực hiện các thử nghiệm kiểm soát để đi vào thực hiện ngay các thử nghiệm cơ bản. d) Công ty GHI có quy mô rất nhỏ. Theo kinh nghiệm của KTV Lan, những doanh nghiệp nhỏ thường không có hệ thống KSNB tốt. Vì thế, Lan quyết định không cần tìm hiểu về hệ thống KSNB của GHI mà đi vào thực hiện ngay các thử nghiệm cơ bản với giả định rằng RRKS ở mức tối đa. Yêu cầu: Đối với mỗi tình huống trên, hãy nhận xét về cách làm của KTV. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Điều gì sau đây không đúng với khái niệm kiểm soát nội bộ : a. Không một cá nhân nào được giao vừa nhiệm vụ bảo quản tài sản, vừa nhiệm vụ ghi chép sổ sách kế toán đối với tài sản đó.
Background image of page 11
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}