Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Copii cu autism prezint ă o gam ă larg ă de

Info icon This preview shows pages 205–207. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Copii cu autism prezint ă o gam ă larg ă de probleme comportamentale, precum cele legate de socializare ș i comunicare, iar acestea reprezint ă surse de stres pentru p ă rin ț i (Hastings ș i Taunt 2002). Unele studii eviden ț iaz ă rela ț ii dintre comportamentul copilului ș i probleme în adaptarea marital ă . Un astfel de studiu examineaz ă modul în care faptul de a fi p ă rintele unui copil cu autism influen ț eaz ă rela ț ia de cuplu. Astfel, Brobst, Clopton ș i Hendrick (2009) arat ă c ă p ă rin ț ii copiilor cu autism experimenteaz ă intens dificult ăț ile de comportament ale copilului, un nivel de stres mai înalt ș i o mai slab ă satisfac ț ie a rela ț iei, comparativ cu familiile în care copilul nu are acest tip de tulburare (Brobst, Clopton ș i Hedrick 2009). Higgins ș i colaboratorii s ă i (2005) au realizat un studiu pentru a în ț elege percep ț iile ș i experien ț ele familiilor care au copii cu autism. Rezultatele studiului au ar ă tat c ă p ă rin ț ii copiilor cu autism au raportat niveluri mai reduse de fericire în cuplu, adaptabilitate familial ă ș i coeziune, comparativ cu familiile cu copii cu dezvoltare normal ă . Autorii acestui studiu consider ă necesar ă dezvoltarea serviciilor care ofer ă suport pentru consolidarea func ț ion ă rii maritale ș i familiale în cazul p ă rin ț ilor cu copii cu TSA. Gau ș i colaboratorii s ă i (2011) au constatat c ă mamele cu copii auti ș ti percep un nivel mai slab al adapt ă rii maritale, al consensului diadic, al exprim ă rii afec ț iunii, al adaptabilit ăț ii familiale ș i coeziunii familiale, fa ță de p ă rin ț ii cu copii normal dezvolta ț i. Acest studiu arat ă , în general, c ă a avea un copil cu autism se poate asocia cu probleme de s ă n ă tate mental ă , instabilitate marital ă ș i disfunc ț ii familiale. Examinând leg ă turile dintre percep ț iile pozitive ș i negative ale mamei fa ță de copilul lor, adaptarea marital ă ș i starea de bine, Lickenbrock (2011) a constatat c ă adaptarea marital ă mediaz ă rela ț ia dintre precep ț iile pozitive ale mamei ș i starea de bine. Mai mult, mamele care au un nivel ridicat al percep ț iilor pozitive au adaptarea marital ă ș i
Image of page 205

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Diana-Sînziana Duca 206 starea de bine mai bune. Rezultatele arat ă , de asemenea, c ă adaptarea marital ă modereaz ă rela ț ia dintre percep ț iile negative ș i afectele materne negative. Într-un studiu mai recent (Turliuc ș i Duca 2014) în care s-a investigat rela ț ia dintre percep ț ia fa ță de comportamentul anormal al copilului cu autism ș i adaptarea marital ă , respectiv calitatea vie ț ii de familie, s-a constatat c ă apar unele variabile care mediaz ă aceast ă rela ț ie. Mai exact, rezilien ț a familial ă si suportul social au roluri de mediatori pozitivi între comportamentul anormal al copilului autist, perceput de p ă rinte ș i capacitatea de adaptare marital ă , respectiv calitatea vie ț ii de familie, raportat ă de p ă rinte.
Image of page 206
Image of page 207
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern