Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Un motiv pentru care studierea rezilien ț ei r ă

Info icon This preview shows pages 48–50. Sign up to view the full content.

Un motiv pentru care studierea rezilien ț ei r ă mâne anevoioas ă se refer ă la dificultatea izol ă rii factorilor de risc de factorii protectori, factori ce sunt studia ț i în contexte diferite, pe popula ț ii diferite ș i utilizând metodologii diferite. Majoritatea studiilor continu ă s ă m ă soare rezilien ț a sau factorii protectori prin evaluarea unui prag de risc. Astfel, un studiu realizat pe copii ai c ă ror mame erau prizoniere, a fost interesat de investigarea factorilor protectori (Hagen, Myers ș i Mackintosh 2005), un alt studiu a fost interesat de studierea rezilien ț ei comportamentale a copiilor ai c ă ror p ă rin ț i sunt alcoolici (Carle ș i Chassin 2005) ș i un al treilea studiu a fost interesat de investigarea rezilien ț ei ș colare a copiilor din centrele de copii (Hines, Wyatt ș i Merdinger 2005). În timp ce aceste tipuri de studii sunt informative, rezultatele lor nu pot fi generalizate la o popula ț ie mai larg ă . Pân ă acum cercet ă rile în domeniul rezilien ț ei au abordat ni ș e particulare de popula ț ii, situa ț ii dificile, experien ț e traumatice ș i au studiat factorii de risc ș i factorii protectori în condi ț ii specifice. Cercet ă torii din domeniu constat ă , plecând de la studiile existente, c ă este nevoie de o conceptualizare mai cuprinz ă toare ș i de o m ă surare mai larg ă a fenomenului de rezilien ță psihologic ă . Este practic imposibil s ă studiezi leg ă tura dintre fiecare factor protector sau factor de risc pe fiecare tip de popula ț ie în parte ș i în leg ă tur ă cu toate situa ț iile dificile sau evenimentele traumatice care ar putea s ă apar ă în via ț a unei persoane. Este, de asemenea, important de notat faptul c ă multe studii psihologice cerceteaz ă rezilien ț a utilizând instrumente inadecvate. Spre exemplu, un studiu analizeaz ă rezilien ț a utilizând un instrument ce m ă soar ă în fapt starea psihologic ă de bine a persoanei; rezilien ț a ș i starea psihologic ă de bine a persoanei sunt dou ă constructe psihologice total diferite (Hemenover 2003). Studii realizate în domeniul ș colar în leg ă tur ă cu fenomenul de bullying au m ă surat rezilien ț a utilizând instrumente ce m ă surau indicatori ai absen ț ei factorilor psihopatologici îns ă ace ș ti factori nu reprezint ă fenomenul de rezilien ță . Mai mult, rezilien ț a este mai mult decât lipsa tulbur ă rilor mentale sau lipsa simptomelor de stres posttraumatic, îns ă multe studii interesate de studierea rezilien ț ei au folosit instrumente ce m ă surau absen ț a tulbur ă rilor mentale sau absen ț a tulbur ă rilor de stres posttraumatic (Almedon ș i Glandon 2007).
Image of page 48

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     49 Poate unul dintre cele mai comprehensive ș i globale studii care a utilizat metode mixte de cercetare (atât calitative cât ș i cantitative), incluzând peste 1500 de tineri apar ț inând mai multor culturi diferite, a fost cel realizat de Ungar (2005).
Image of page 49
Image of page 50
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern