Treân baùnh bò daãn chieàu löïc P truøng vôùi chieàu quay coøn treân baùnh daãn

Treân baùnh bò daãn chieàu löïc p truøng

This preview shows page 15 - 18 out of 26 pages.

Treân baùnh bò daãn, chieàu löïc P truøng vôùi chieàu quay, coøn treân baùnh daãn ngöôïc vôùi chieàu quay. b) Tính toùan ñoä beàn boä truyeàn hôû baùnh raêng baùnh raêng truï raêng thaúng: Boä truyeàn baùnh raêng hôû ñöôïc tính theo ñoä beàn uoán, vì gaõy raêng do bò moûi vì uoán laø nguyeân nhaân cô baûn phaù hoûng boä truyeàn. Khi tính ta thöøa nhaän caùc giaû thieát sau: 1. Toaøn boä taûi troïng P n khi aên khôùp truyeàn vaøo moät ñoâi raêng. 2. Raêng ñöôïc khaûo saùt nhö moät daàm coâng xoân, chòu löïc taäp trung P n ñaët vaøo ñænh raêng. Löïc P n tröôït treân ñöôøng aên khôùp caét truïc ñoái xöùng cuûa raêng taïi O, ñoù laø ñænh cuûa hình parabol xaùc ñònh hình daùng cuûa daàm beàn ñeàu cuûa raêng khi bò uoán. Ñieåm F vaø N laø vò trí nguy hieåm nhaát cuûa tieát dieän chaân raêng. 3. Löïc ma saùt vaø löïc neùn gaây ra bôûi taùc duïng cuûa P n aûnh höôûng ít ñeán giaù trò öùng suaát, vì theá khoâng tính ñeán. Vôùi nhöõng giaû thieát ñoù öùng suaát uoán trong tieát dieän nguy hieåm FN cuûa raêng (hình 8.13) S l b Hình 8.13
Image of page 15

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 174 α = = = σ cos . 6 . . . 2 s b l P W l P W M u n u u u trong ñoù W u = 6 . 2 s b laø moment choáng uoán cuûa tieát dieän nguy hieåm ôû chaân raêng. Caùnh tay ñoøn A cuûa löïc vaø beà daøy chaân raêng s ñöôïc bieåu thò qua moâ ñun aên khôùp: A = μ .m vaø s = ν .m ÔÛ ñaây μ vaø ν laø caùc heä soá tính ñeán hình daùng raêng, khi ñoù: y b m P m b m P u . . cos . 6 . . . . 2 2 = α ν μ = σ Vôùi α μ ν = cos . 6 2 y :heä soá hình daïng raêng. Laø trò soá khoâng thöù nguyeân phuï thuoäc vaøo soá raêng z, heä soá dòch chuyeån ξ , goùc aên khôùp α , heä soá chieáu cao ñaàu raêng f’ = h’/m (baûng 8.3). So saùnh heä soá daïng raêng baùnh nhoû (y 1 ) vaø baùnh lôùn (y 2 ) ta coù y 1 < y 2 . Giaù trò heä soá daïng y ñoái vôùi boä truyeàn aên khôùp ngoaøi, khoâng dòch chænh, α = 20 o , f=1. Baûng 8.3 Z hay Z 18 20 22 24 26 28 30 35 40 y hay y 0,354 0,372 0,388 0,395 0,404 0,411 0,416 0,431 0,442 Z hay Z 45 50 65 80 100 150 300 Thanh raêng y hay y 0,451 0,457 0,472 0,478 0,481 0,490 0,486 0,523 Ñeå ñaûm baûo ñoä beàn ñoàng ñeàu raêng baùnh nhoû vaø baùnh lôùn ta choïn phoái hôïp vaät lieäu hai baùnh theo baûng 8.1. Raêng baùnh nhoû vaø baùnh lôùn seõ coù ñoä beàn uoán nhö nhau neáu thoûa ñieàu kieän: y 1 .[ σ ] u1 = y 2 .[ σ ] u2 (8.31) Sau khi thay 1 1 1 1 . . 2 . 2 z m M d M P = = vaøo coâng thöùc σ u :
Image of page 16
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 8. TRUYEÀN ÑOÄNG BAÙNH RAÊNG 175 y z m b M u . . . 2 1 2 1 = σ ; i n N M . . 10 . 55 , 9 2 6 1 = N: kw; n 2 : voøng/phuùt; M 1 :N.mm Neáu tính ñeán taùc duïng cuûa taûi troïng ñoäng vaø söï phaân phoái taûi troïng khoâng ñeàu treân chieàu raêng ta theâm vaøo heä soá taûi troïng K. Coøn xeùt ñeán söï moøn raêng, theâm vaøo heä soá γ
Image of page 17

Subscribe to view the full document.

Image of page 18
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes