CREDIT AGREEMENTS QUESTION 10 3 One of the purposes of the National Credit Act

Credit agreements question 10 3 one of the purposes

This preview shows page 7 - 11 out of 13 pages.

CREDIT AGREEMENTS: QUESTION 10 [3] One of the purposes of the National Credit Act 34 of 2005 [NCA] is “to promote responsible credit granting and use and… to prohibit reckless credit granting.” Explain three instances when a credit agreement would be considered ‘a reckless credit agreement’ under the NCA. TOTAL: [50] End of paper 7
Image of page 7
AFDELING A: KORTVRAE [15] VRAAG 1 [5] INSTRUKSIES: Kies die mees korrekte opsie vir elkeen van die volgende stellings/ frases/vrae (bv 1.1 B): 1.1 Anna is binne gemeenskap van goedere met Joe getroud. Anna het op 30 Mei 2017 ‘n mondelinge kontrak met Zolani, ‘n geklassifiseerde geestesgesondheidsorggebruiker, gesluit waarvolgens sy hul huwe- likswoning aan Zolani teen R1,5 miljoen verkoop het. Anna het nie Joe se toestemming vir hierdie kontrak verkry nie. In hierdie geval is die kontrak __________. A) Nietig. B) Onwettig. C) Vernietigbaar. D) Geldig. E) Geldig maar onafdwingbaar. 1.2. Watter een van die volgende het die nietigheid van ‘n kontrak tot gevolg? A) Bedrieglike wanvoorstelling. B) Onskuldige wanvoorstelling. C) Nalatige wanvoorstelling. D) Onbehoorlike beïnvloeding. E) Geeneen van die bogenoemde nie. 1.3. Ayanda huur tans ‘n motorvoertuig by Executive Car Rentals. Indien Ayanda, terwyl sy steeds in besit van die motor is, die motor by Executive Car Rentals koop, dan sal lewering van die motor by wyse van _________ plaasvind. A) Lewering met die lang hand. B) Lewering met die kort hand. C) Attornment. D) Constitutum possessorium. E) Simboliese lewering. 8
Image of page 8
1.4. Watter een van die volgende, ingevolge ‘n versweë prinsipaal, is waar? A) ‘n Kontrak kom tot stand tussen die prinsipaal en die derde party. B) ‘n Kontrak kom tot stand tussen die verteenwoordiger en die derde party. C) Kragtens die gemenereg kom daar geen kontrak tot stand indien dit ‘n versweë prinsipaal is. D) Opsie A en B hierbo is waar. E) Die kontrak wat daaruit voort vloei is nietig vanwee bedrieglike wanvoorstelling. 1.5. Anna het ‘n motor by Zola gekoop op 30 Mei 2017. Twee dae na lewering van die motor, het ene mnr Smith aangedring dat Anna die motor aan hom oorhandig aangesien hy die regmatige eienaar is. Indien mnr Smith suksesvol en wettiglik die motor by Anna neem, wat mag Anna vanaf Zola kragtens die actio ex empto eis? A) Terugtrede van die kontrak. B) Skadevergoeding. C) Terugbetaling van die koopprys. D) Spesifieke nakoming. E) Al die remedies gegee in opsies A,B en C hierbo. 9
Image of page 9
VRAAG 2 [5] INSTRUKSIES: Pas kolom B by kolom A (bv 1H, 2C): Lw: Kies die mees korrekte opsie: A B 1 ‘n Voorbeeld van ‘n kredietfasiliteit. A) ‘n Versnellingsklousule. 2 ‘n Goue reël van verteenwoordigingsreg. B) Roerende eiendom. 3 Huur gaat voor koop. C) Actio empti. 4 Rektifikasie van ‘n kontrak. D) Slegs ‘n 3de party en verteenwoordiger is gebonde aan die kontrak. 5. Ooreengekome remedie. E) Verbandsooreenkoms. F) Onroerende eiendom. G) Verteenwoordiger benodig prinsipaal se toestemming om namens hom op te tree. H) Afslagtransaksie. I) Leen geld deur middle van ‘n kredietkaart.
Image of page 10
Image of page 11

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture