Khoâng duøng kim loaïi maøu Möùc ñoä tieâu chuaån hoùa vaø laép daãn raát cao

Khoâng duøng kim loaïi maøu möùc ñoä tieâu

This preview shows page 13 - 16 out of 22 pages.

- Khoâng duøng kim loaïi maøu. - Möùc ñoä tieâu chuaån hoùa vaø laép daãn raát cao neân giaù thaøng reû khi saûn xuaát lôùn. 9.2.2.Tính toaùn oå. 1- Tính oå tröôït: Phaàn naøy chæ trình baøy caùch tính toaùn oå tröôït ñôõ laø loaïi duøng phoå bieán trong thöïc teá. a) Caùc cheá ñoä ma saùt: - Ma saùt öôùt xaûy ra giöõa 2 beà maët coù chuyeån ñoäng töông ñoái nhöng giöõa chuùng coù moät lôùp daàu boâi trôn. - Ma saùt khoâ xaûy ra giöõa 2 beà maët coù chuyeån ñoäng töông ñoái vaø tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi nhau.
Image of page 13

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 198 - Ma saùt nöûa khoâ, nöûa öôùt laø daïng ma saùt trung gian cuûa ma saùt öôùt vaø ma saùt khoâ. Khi vaän toác goùc cuûa truïc taêng leân, trong oå tröôït coù theå laàn löôït toàn taïi 3 cheá ñoä ma saùt: nöûa khoâ, nöûa öôùt vaø ma saùt öôùt. Khi quay truïc seõ cuoán daàu boâi trôn vaøo khe hôû hình neâm giöõa ngoõng truïc vaø loùt oå, taïo ra löïc naâng thuûy ñoäng vaø laøm ngoõng truïc noåi daàn leân (hình 9.6b). Khi vaän toác cuûa ngoõng truïc coøn nhoû ( khôûi ñoäng, taét maùy ) phaàn lôùn beà maët tieáp xuùc trong oå chöa ñöôïc phuû ñaày daàu boâi trôn, luùc naøy oå laøm vieäc ôû cheá ñoä ma saùt nöûa khoâ. Khi vaän toác truïc taêng leân, beà maët daøy cuûa lôùp daàu boâi trôn taêng nhöng caùc ñæng nhaáp nhoâ cuûa beà maët tieáp xuùc vaãn chöa ñöôïc phuû ñaày daàu boâi trôn, neân cheá ñoä ma saùt trong tröôøng hôïp naøy laø nöûa öôùt. Tieáp tuïc taêng vaän toác cuûa ngoõng truïc vaø tuaân theo caùc ñieàu kieän xaùc ñònh ( seõ noùi ôû phaàn tính oå tröôït ) thì 1 lôùp daàu boâi trôn oån ñònh vaø phuû kín caùc nhaáp nhoâ cuûa beà maët tieáp xuùc trong oå ñöôïc hình thaønh, cheá ñoä ma saùt öôùt xuaát hieän, noù laøm maát hieän töôïng moøn vaø dính giöõa caùc beà maët tieáp xuùc. Trong 1 soá tröôøng hôïp khi vaän toác tröôït coøn nhoû, giöõa caùc beà maët tieáp xuùc khoâng ñöôïc phuû kín daàu boâi trôn, nhöng coù baùm 1 maøng haáp phuï moûng. Ma saùt öôùt chæ xuaát hieän trong caùc oå tröôït ñaëc bieät tuaân theo nhöõng ñieàu kieän nhaát ñònh, coøn phaàn lôùn caùc oå ñôõ tröôït laøm vieäc trong caùc ñieàu kieän ma saùt öôùt. Caùc loaïi ma saùt giôùi haïn, nöûa khoâ, nöûa öôùt goïi laø ma saùt coù boâi trôn khoâng hoaøn toaøn. b) Caùc daïng phaù hoûng vaø chæ tieâu tính toaùn: w b) a) Hình 9.6
Image of page 14
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 199 Tuøy thuoäc cheá ñoä taûi troïng vaø cheá ñoä ma saùt, trong oå tröôït coù theå xaûy ra caùc daïng hoûng sau: - Moøn: xaûy ra khi khoâng hình thaønh lôùp daàu boâi trôn ma saùt öôùt do daàu coù laãn nhieàu haït maøi moøn. Moûi roã xaûy ra khi oå chòu taûi ñoäng.
Image of page 15

Subscribe to view the full document.

Image of page 16
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes