Phân tích các kho ả n m ụ c trên b ảng cân

 • No School
 • AA 1
 • 111

This preview shows page 4 - 7 out of 111 pages.

Phân tích các kho n m c trên B ảng cân đố i k ế toán 43 3.3.2 Phân tích k ế t qu kinh doanh 50 3.3.3 Phân tích l ư u chuy n ti n t 55 3.3.4 Phân tích các h s tài chính 60 3.3.4.1. Phân tích kh năng thanh toán 60 3.3.4.2 Phân tích hi u su t ho ạt độ ng 62 3.3.4.3. Phân tích kh năng sinh lờ i 64 3.3.4.4.Phân tích giá tr th tr ườ ng 66
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

3.3.4.5 Phân tích ROE qua ph ươ ng trình Dupont 68 3.4. Đánh giá tình hình tài chính củ a công ty c ph ần đƣờ ng Biên Hòa ............................... 69 3.4.1. K ế t qu đạt đượ c 69 3.4.2. H n ch ế và nguyên nhân 73 3.5. D báo tài chính công ty c ph ần đƣờ ng Biên Hòa .......................................................... 77 3.5.1 D báo doanh thu 77 a. Chi ế n l ượ c c a công ty 77 b. Doanh thu giai đoạ n tr ướ c 78 c. Tình hình kinh t ế và th tr ườ ng 79 3.5.2 D báo Báo cáo k ế t qu kinh doanh 84 3.5.4. L p báo cáo l ư u chuy n ti n t d báo 89 CH ƢƠ NG 4 92 M T S GI I PHÁP NH M C I THI N TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH C A CÔNG TY C PH ẦN ĐƢỜ NG BIÊN HÒA 92 4.1. Đị nh h ƣớ ng phát tri n c a doanh nghi p ......................................................................... 92 4.2. M t s gi i pháp c i thi n tình hình tài chính công ty c ph ần đƣờ ng Biên Hòa .......... 95 4.2.1 Nhóm bi n pháp nh ằm tăng doanh thu 95 4.2.2. Nhóm bi n pháp nh m gi m chi phí 96 4.2.3 Qu n lý ch t Kho n ph i thu 98 4.2.4 Huy độ ng c ơ c u ngu n v n h p lý, gi m thi u chi phí tài chính 99 4.2.5 Tăng đầ u t ư TSCĐ theo hướ ng s n xu ất đổ i m i và hi ện đạ i 100 K ế t lu n 102 TÀI LI U THAM KH O 104
Image of page 5
1 L ỜI MỞ ĐẦU 1. Tính c p thi ế t c ủa đề tài Phân tích tài chính là m t v ấn đề quan tr ọng đòi hỏ i th c hi ện thƣờ ng xuyên, đị nh k cũng nhƣ trƣớ c khi ti ế n hành m t s ki n tài chính l n c a doanh nghi p. Thông qua vi c phân tích tài chính, các ch th quan tâm t i doanh nghi p có th hi ểu đƣợ c tình hình s c kh e tài chính c a doanh nghi ệp cũng nhƣ các khía cạ nh khác nhƣ khả năng thanh toán, khả năng sinh lời, …từ đó đƣa ra các quyết đị nh tài chính quan tr ng c a t ng ch th ể. Phân tích tài chính cũng chính là tiền đề cơ sở căn bả n nh t cho d báo các ch tiêu và báo cáo tài chính c a doanh nghi p trong tƣơng lai. Đặ c bi ệt trong giai đoạ n n n kinh t ế h u kh ng ho ng còn nhi ều thay đổ i thì nhu c ầu phân tích tài chính cũng nhƣ dự báo tài chính cho các công ty càng tr nên quan tr ng và c n thi ế t.
Image of page 6

Subscribe to view the full document.

Image of page 7
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes