y ban Liên minh châu Âu EU đã thông qua th ng v cho phép Ủ ư� ụ T p đoàn d c ph

Y ban liên minh châu âu eu đã thông qua th ng v

This preview shows page 5 - 6 out of 6 pages.

y ban Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua th ng v cho phép ươ T p đoàn d c ph m và hóa ch t Bayer (Đ c) mua l i công ty chuyên v h t gi ng ượ bi n đ i gene Monsanto (M ) v i giá ế 66 t USD . K t lu n ế Công ty k t h p s ế doanh thu nông nghi p là 23 t EUR và kh năng t o ra 1,5 t đô la trong vòng ba năm . Bayer hy v ng vi c sáp nh p s t ăng thu nh p c t lõi trên m i c phi u ế trong vòng m t năm và t o ra s gia tăng hai ch s vào năm th ba. ữ ố Vi c sáp nh p quy mô này, v i t ng v n hóa th tr ng k t h p l n h n 125 ườ ế ơ t USD, s mang l i hi u qu b o v mùa màng, h t đ u t ng M và th ươ ph n h t gi ng ngô c a M v t quá 25%. ượ Sau khi ký k t, th ng v Bayer-Monsanto s ế ươ t o ra m t t p đoàn toàn c u v i 115.000 nhân viên và doanh thu hàng năm lên t i 45 t euro (53 t USD). III. VAI TRÒ, H TR C A NHĐT TRONG TH NG V ƯƠ 1. Vai trò c a bên mua: * Credit Suise: - Credit Suisse là ngân hàng duy nh t đ c y quy n là đi u ph i viên toàn c u và ượ ng i t o ra nh ng chi n l c tích c c cho m i giao d ch c a Bayer. ườ ế ượ - B v p ph i nh ng ph n đ i c a nh ng ng i nông dân và c nh ng NĐT ngành ườ d c v chi n l c. Không ai nghĩ Bayer s thành công. Vì th lúc này c phi u ượ ế ượ ế ế c a Bayer b “ph n ng tiêu c c”. Tuy nhiên, Bayer và các c v n c a h đã thành
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

công và đ t ra thách th c v vi c tái c p v n. Bayer đã đ t ra m c tiêu 19 t đô v n c ph n đ tài tr nhu c u tài chính v ti n m t. - Vào 3/2017, Bayer đã b t đ u bán b t c ph n t i Covestro. Đ n tháng 5 năm ế 2018, v i s k t h p c a các kh i ti n m t, trái phi u chuy n đ i và hoán đ i v n ế ế c ph n , Bayer đã huy đ ng đ c h n 9 t euro t vi c bán c ph n Covestro, ượ ơ mang l i s ti n v t quá 4,5 t euro, t đó có h ng tr h t kho n vay tr c đó. ượ ướ ế ướ Công ty đã huy đ ng thêm 3 t euro b ng cách bán 3,6% c ph n c a mình cho Temasek. Vào tháng 10 năm 2017 và m t l n n a vào tháng 4 năm 2018, Bayer đã công b bán các b u ki n h t gi ng, thu c di t c và các doanh nghi p khác cho ư BASF v i t ng s ti n là 7.6 t euro, tùy thu c vào vi c đóng c a c a Monsanto nh đã th a thu n lúc kí k t. ư ế => Bayer đã t ng b c thành công và đ t đ c nh ng l i ích v t m c mong đ i ướ ượ ượ nh s t v n c a NHĐT Cradit Suseie v tình hình tài chính qua các giai đo n, các ự ư chi n l c đ c xem xét c n th n, th ng v mua l i và sáp nh p ế ượ ượ ươ bao g m c b
Image of page 6
 • Fall '19
 • MAI PHUONG

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes