we wspieraniu zdrowia spo \u0142 ecznego i gospodarczego Hawkes 2001 W ramach

We wspieraniu zdrowia spo ł ecznego i gospodarczego

This preview shows page 7 - 9 out of 19 pages.

we wspieraniu zdrowia spo ł ecznego i gospodarczego [Hawkes, 2001]. W ramach Investigating Cultural Sustainability 2011-2015 – w projekcie COST Action, w którym uczestniczy ł o wielu partnerów z ró ż nych cz ęś ci ś wiata (w tym m.in. reprezentowany przez autork ę niniejszego tekstu Uniwersytet Ja- giello ń ski) – zosta ł y uporz ą dkowane i wskazane przez Komisj ę Europejsk ą jako rekomendacje, najwa ż niejsze role kultury we wspó ł czesnym ś wiecie: Kultura w zrównowa ż onym rozwoju, gdzie mo ż e odgrywa ć rol ę wspomaga- j ą c ą i samopromuj ą c ą . To ju ż ugruntowane w literaturze przedmiotu podej- ś cie rozszerza tradycyjny dyskurs o zrównowa ż onym rozwoju, dodaj ą c kultu-
Image of page 7
Katarzyna Pleba ń czyk 170 r ę jako samoistny czwarty filar obok uwarunkowa ń ekologicznych, spo ł ecz- nych i ekonomicznych. Kultura dla zrównowa ż onego rozwoju, podkre ś laj ą ca jej si łę oddzia ł ywania i mog ą ca zrównowa ż y ć wszystkie trzy istniej ą ce filary, kieruj ą ca zrównowa- ż onym rozwojem mi ę dzy ekonomicznymi, spo ł ecznymi i ekologicznymi pre- sjami i potrzebami. Kultura jako zrównowa ż ony rozwój – to by ć mo ż e nawet bardziej fundamen- talna jej rola, niezb ę dny fundament dla osi ą gni ę cia celów zrównowa ż onego rozwoju. Kultura integruje, koordynuje i prowadzi wszystkie jego aspekty [Dessein i in., red., 2015], co wida ć w kolejnych powstaj ą cych dokumentach o zasi ę gu ponadnarodowym. We wszystkich trzech rolach kultura stoi u podstaw wszystkich ludzkich decyzji i dzia ł a ń , wp ł ywaj ą c na spo ł eczno-ekonomiczny dobrobyt spo ł ecze ń stw, a rozró ż nienia mi ę dzy ekonomicznym, spo ł ecznym i ś rodowiskowym wymia- rem zrównowa ż onego rozwoju zaczynaj ą zanika ć . W wielu pa ń stwach mo ż na ju ż dzi ś zaobserwowa ć tworzenie mechanizmów wdra ż aj ą cych zaprezentowane podej ś cia, przenoszenie ich do dokumentów strategicznych. „W obszarze obej- muj ą cym Uni ę Europejsk ą niew ą tpliwie na uwag ę zas ł uguje przygotowana i wdra ż ana Europa 2020, gdzie w ś ród celów strategicznych zosta ł zapisany roz- wój w kierunku gospodarki efektywnie korzystaj ą cej z zasobów, bardziej przy- jaznej dla ś rodowiska i konkurencyjnej. Strategia ta wyznacza kierunki rozwoju pa ń stw cz ł onkowskich Unii, w tym tak ż e Polski, która na jej podstawie (oraz dokumentów wcze ś niejszych) tworzy w ł asne dokumenty strategiczne na pozio- mie kraju, regionu oraz dla poszczególnych sektorów gospodarki” [Pleba ń czyk, 2017, s. 311]. Wspomniana w tek ś cie, przyj ę ta przez UNESCO deklaracja z Hangzhou z 2013 r. podkre ś la, ż e polityki publiczne musz ą odzwierciedla ć i zwi ę ksza ć ż norodno ść inicjatyw prowadzonych na szczeblu lokalnym i krajowym. Ze wzgl ę du na szerokie postrzeganie roli kultury w ró ż nych dziedzinach deklaracja zach ę ca zainteresowane strony w sektorze kultury i poza ni ą – takie jak eduka- cja, zdrowie i planowanie przestrzenne – do w łą czenia kultury do strategii na rzecz wzrostu i rozwoju spo ł ecznego. Podej ś cie to zosta ł o zaadaptowane przez United Cities and Local Governments [UCLG, 2010], m.in. na potrzeby „Agendy 21 dla kultury” przyj ę tej w 2010 r. , proponuj
Image of page 8
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 19 pages?

 • Summer '20
 • Dr joseph

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture