Brenda këtij afati individi ka t� d bëj� korrigjimin e deklaratës deri n� dy

Brenda këtij afati individi ka t? d bëj?

This preview shows page 14 - 17 out of 18 pages.

dorëzimit të deklaratës, të bëjë korrigjimet e nevojshme. Brenda këtij afati, individi ka të drejtë të bëjë korrigjimin e deklaratës deri në dy herë, pa u penalizuar. Nëse nga ana e tij korrigjimi brenda këtij afati tremujor ndryshon për herë të tretë, ndaj tij aplikohen sanksionet. Për të përfituar nga shpenzimet e zbritshme për fëmijët dhe për personat në kujdestari, pjesa e deklaratës, që i përket këtyre shpenzimeve, plotësohet vetëm nga kryefamiljari. 5.1.1 Të dhënat për të ardhurat bruto Tatimpaguesi, në deklaratën vjetore të të ardhurave, jep të dhëna për të ardhurat bruto, në të cilat përfshihen: a) Të ardhurat bruto nga paga apo shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit për individët. 14
Image of page 14
Të ardhurat bruto nga pagat apo shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit për individët, plotësohet për totalin e pagave dhe shpërblimeve që deklaruesi përfiton nga të gjitha marrëdhëniet e punësimit gjatë periudhës tatimore. b) Të ardhurat bruto nga dividenti për pjesmarrje në shoqëritë tregtare apo nga veprimtaritë e biznesit. c) Të ardhurat bruto nga qiratë, do të plotësohet për totalin e të ardhurave bruto që individi realizon nga dhënia me qira e një ose disa objekteve. ç) Fitimet kapitale nga shitja e pasurisë së paluajtëshme (tokë, ndërtesë) në pronësi të deklaruesit, do të plotësohet për fitimin kapital te realizuar në zbatim të nenit 11, të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. d) Të ardhurat bruto nga interesat bankare, do të plotësohen për totalin e të ardhurave nga interesat bankare që individi ka përfituar, gjatë periudhës tatimore. dh) Fitimi kapital neto i krijuar nga investimet në tituj apo nga pasuri të paluajtëshme do të plotësohet për totalin e fitimeve të realizuara nga investimet në tituj, shitje aksionesh, e pasuri të paluajtëshme, përvec se tokë e ndërtesë që janë pasqyruar tek ç). Me termin “fitim kapital i realizuar” kuptohet diferenca ndërmjet vlerës në shitje dhe vlerës në blerje të pasurisë. e) Shuma bruto të fituara nga lotari apo lojëra të tjera të fatit; ë) Të ardhura bruto nga pasuri intelektuale liçensa, të drejta ekskluzive dhe pasuri të tjera që përbëhen vetëm nga të drejta dhe që nuk kanë formë fizike, do të plotësohet për totalin e të ardhurave bruto nga të gjitha, sa përshkruar më sipër. f) Fitimi kapital nga dhurimi; g) Të ardhura bruto të realizuara jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë si dhe të ardhura bruto të tjera, të papërmendura më lart. Të ardhurat e përcaktuara si të përjashtuara nuk përfshihen në të ardhurat bruto për efekt të plotësimit të deklaratës së të ardhurave. Në rast se shuma e të ardhurave e tejkalon masën prej 2 000 000 (dy milionë) lekësh në vit, individi detyrohet të plotësojë dhe të dorëzojë deklaratën e të ardhurave individuale vjetore. 5.1.2 Shpenzimet e zbritshme Deklarata e të ardhurave individuale vjetore mund të plotësohet edhe nga individët të cilët nuk kanë detyrimin ligjor për të plotësuar dhe dorëzuar deklaratën, nëse këta individë duan të përfitojnë nga skema e shpenzimeve të zbritshme e parashikuar në ligj, kur plotësojne kushtet e 15
Image of page 15
përfitimit të zbritjes së shpenzimeve. Deklarata vjetore e të ardhurave plotësohet nga individi që
Image of page 16
Image of page 17

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 18 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors