Financial leasing ˈliːsɪŋ Cho thuê tài chính Là việc một công ty hay ngân hàng

Financial leasing ˈliːsɪŋ cho thuê tài chính

This preview shows page 86 - 89 out of 136 pages.

Financial leasing / ˈliːsɪŋ / Cho thuê tài chính Là việc một công ty hay ngân hàng mua tài sản (nhà xưởng, máy mó c, máy bay ...) và giữ quyền sở hữu tài sản, sau đó cho khách hàng thuê với mức tiền thuê nhất định . Fiscal report / ˈ f ɪ sk ə l r ɪˈ p ɔːt / Năm tài chính Năm tài chính là khoảng thời gian có độ dài tương đương một năm (tức là 12 tháng hoặc 52 - 53 tuần) dùng cho công tác kế hoạch ngân sách của tổ chức hoặc quốc gia . Function of expense method / ˈ f ʌnŋkʃə n ɒ v ɪksˈpɛns ˈmɛθə d/ Phương pháp phân loại chi phí theo c hức năng Chi phí được phân loại theo chức năng . Investment property / ɪnˈvɛ stm ənt ˈprɒ p ə ti/ Bất động sản đầu tư Là bất động sản, gồm: quyền sử dụng đất, nhà, hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để: - Sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý; hoặc - Bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường.
Image of page 86

Subscribe to view the full document.

68 Lease payment / liːs ˈpeɪ m ə nt/ Khoản thanh toán tiền thuê Là khoản tiền thuê mà bên thuê phải chịu hàng tháng để có thể được tạm trao quyền sử dụng hợp pháp nhà cửa hoặc đất đai, máy móc, thiết bị… trong khoảng thời gian nhất định . Leaseback / liːs bæk/ Hợp đồng thuê lại Hợp đồng thuê lại là một thỏa thuận trong đó người bán tài sản thuê lại tài sản từ người mua . Leased asset / liːst ˈæsɛ t/ Tài sản cố định thuê tài chính Tài sản cố định thuê tài chính là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính . Lessor /l ɛˈ s ɔː / Người cho thuê C hủ sở hữu của một tài sản được cho thuê theo thỏa thuận với bên thuê . Long-lived assets / ˈ l ɒŋˈlɪvd ˈæsɛ ts/ Tài sản dài hạn Tài sản dài hạn là những tài sản của đơn vị có thời gian sử dụng, luân chuyển hoặc thu hồi dài (hơn 12 tháng hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh) và có giá trị lớn (từ 10 triệu đồng trở lên). Quy định về giá trị có thể thay đổi theo từng quốc gia và từng thời kỳ khác nhau. Minimum lease payment /ˈmɪ n ɪ m əm liːs ˈpeɪ m ə nt/ Khoản thanh toán cho thuê tối thiểu Khoản thanh toán cho thuê tối thiểu là số tiền thấp nhất mà bên thuê có thể mong đợi để thực hiện trong suốt thời gian thuê.
Image of page 87
69 Nature of expense method / ˈ ne ɪʧə r ɒ v ɪksˈpɛns ˈmɛθə d/ Phương pháp phân loại chi phí theo bản chất Phân loại chi phí theo bản chất .
Image of page 88

Subscribe to view the full document.

Image of page 89
 • Fall '15
 • john

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes