Hình 27 Phöông trình vi phaân caân baèng theo x y z Z z y x Y z y x X z y x z

Hình 27 phöông trình vi phaân caân baèng theo

This preview shows page 11 - 15 out of 32 pages.

Hình 2.7 Phöông trình vi phaân caân baèng theo x, y, z: 0 Z z y x 0 Y z y x 0 X z y x z zy zx yz y yx xz xy x (2.39) 3. TRAÏNG THAÙI ÖÙNG SUAÁT PHAÚNG: 3.1. Ñònh nghóa vaø caùch bieåu dieãn: Ña soá baøi toaùn thöôøng gaëp laø nhöõng baøi toaùn ñaõ xaùc ñònh moät maët chính vaø treân maët chính ñoù öùng suaát baèng khoâng, luùc ñoù ta coù traïng thaùi öùng suaát phaúng. Vaäy traïng thaùi öùng suaát phaúng khi, taïi 1 ñieåm, vector öùng suaát (toång) luoân naèm trong cuøng moät maët phaúng, vôùi moïi maët vi phaân khaûo saùt. Tensor cuûa traïng thaùi öùng suaát phaúng: 2 dy y y 1 1 3 z x y dx dz dy dy y yz yz dy y yx yx dz z z z 1 dz z zx zx dz z zy zy dx x xz xz dx x x x dx x xy xy
Image of page 11

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 79 TS. Vuõ Coâng Hoøa 0 0 0 0 0 T y yx xy x (2.40) Hay 0 0 0 0 0 0 0 T 2 1 (2.41) Traïng thaùi öùng suaát phaúng cuûa moät phaân toá coù theå ñöôïc bieåu dieãn: (hình2.8 ) Hình 2.8 3.2. ÖÙng suaát treân maët caét nghieâng baát kyø: Goïi ) n , x ( Ñieàu kieän caân baèng: 0 p sin . cos . p sin . cos . p z y xy y yx x x (2.42) , p hay p , p p y x (2.43) z ) a x y y x xy yx 1 2 ) b 1 2 y x z ) c 2 1
Image of page 12
Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 80 TS. Vuõ Coâng Hoøa Hình 2.9 Chieáu p x , p y leân phöông phaùp tuyeán n vaø tieáp tuyeán t cuûa maët nghieâng: cos sin 2 sin . cos . sin . p cos . p xy 2 y 2 x y x (2.44) 2 sin . 2 cos 2 2 xy y x y x (2.45) 2 cos 2 sin 2 cos . p sin p xy y x y x (2.46) 3.2.1. Ñieàu kieän xaùc ñònh phöông chính: y x xy 2 2 tg 0 (2.47) 2 2 arctg . 2 1 y x xy (2.48) 3.2.2. Caùc öùng suaát chính: Ta coù moät öùng suaát chính: Hai öùng suaát chính coøn laïi ñöôïc xaùc ñònh: 2 tg 1 2 tg 2 sin ; 2 tg 1 1 2 cos 2 2 (2.49) 0 i y t y y x yx x yx xy n y P x P x xy 0
Image of page 13

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 2: ÖÙNG SUAÁT VAØ BIEÁN DAÏNG 81 TS. Vuõ Coâng Hoøa 2 xy 2 y x y x k , j 2 2 (2.50)
Image of page 14
Image of page 15
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes