Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Ceea ce complic ă ș i mai mult studierea rezilien

Info icon This preview shows pages 14–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ceea ce complic ă ș i mai mult studierea rezilien ț ei psihologice este ambiguitatea sau ambiguit ăț ile care apar în conceptualizarea ei. Astfel, rezilien ț a poate fi conceptualizat ă atât ca o tr ă s ă tur ă cât ș i ca un proces, atât ca un r ă spuns în fa ț a stresului ș i a traumei cât ș i ca un proces care mediaz ă r ă spunsul la stres ș i traum ă . În ceea ce prive ș te defini ț iile orientate pe proces ale rezilien ț ei psihologice, acestea au în vedere cogni ț iile, reac ț iile emo ț ionale ș i comportamentele care au caracter adaptativ în raport cu stresul ș i trauma. Dup ă cum precizeaz ă Southwick, Litz, Charney ș i Friedman (2011), dac ă avem în vedere coping-ul activ ș i c ă utarea suportului social, acestea au fost definite, concomitent, ca procese reziliente care faciliteaz ă rezisten ț a la confruntarea cu stresorii traumatici dar ș i ca recuperarea din confruntarea cu stresori traumatici. Alte procese pe care cercet ă torii le apreciaz ă ca fiind adaptative în rela ț ie cu stresul ș i trauma includ capacitatea de a genera emo ț ii pozitive, capacitatea de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat ș i capacitatea de a transmuta negativul în pozitiv. Rezilien ț a psihologic ă fiind, prin natura sa, multidimensional ă , indivizii confrunta ț i cu adversitatea pot demonstra rezilien ță în anumite domenii, cum ar fi cel profesional, dar pot e ș ua în alte domenii, cum ar fi rela ț iile parentale sau acelea de cuplu. De asemenea, rezilien ț a psihologic ă a individului poate varia pe parcursul ciclului vie ț ii, în func ț ie de tipul de experien ț e adaptative, eficiente sau ineficiente, pe care le-a parcurs într-una sau alta din etapele anterioare de dezvoltare. Conceptul de rezilien ță psihologic ă a fost elaborat ini ț ial pentru a „descrie rezisten ț a relativ ă la experien ț ele de risc psihosocial” (Rutter1996, 119), c ă p ă tând ulterior un num ă r în continu ă cre ș tere de semnifica ț ii. Mai întotdeauna defini ț iile
Image of page 14

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     15 rezilien ț ei psihologice sunt urmate de precizarea, oarecum tautologic ă , a faptului c ă aprecierea unei persoane ca fiind rezilient ă presupune confruntarea unei adversit ăț i semnificative, evaluarea f ă cându-se post factum. Este oarecum surprinz ă tor c ă aceast ă precizare apare, dup ă cum voi puncta ulterior, chiar ș i în studii al c ă ror scop este tocmai acela de a argumenta caracterul comun al adversit ăț ii ș i al rezilien ț ei. Formularea teoriei în psihopatologia dezvolt ă rii (Luthar, Cicchetti ș i Becker 2000) a fost generat ă de studiile longitudinale centrate pe dezvoltarea tipic ă ș i atipic ă a copilului, studii care au dus la elaborarea unui model evolutiv al rezilien ț ei (Richardson 2002; Werner ș i Smith 1992).
Image of page 15
Image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern