ườ ị ự ệ t ng ng ư� ứ Thu th p Biên b n ki m kê qu c a đ n v t i ngày k t thúc

Ườ ị ự ệ t ng ng ư? ứ thu th p biên b n

This preview shows page 14 - 24 out of 39 pages.

ườ t ng ng ươ Thu th p Biên b n ki m kê qu c a đ n v t i ngày k t thúc kỳ k toán so sánh, đ i chi u ơ ị ạ ế ế ế chi ti t t i cùng th i đi m ế Ki m tra đ n ch ng t g c/ki m tra các nghi p v phát sinh sau… đ kh ng đ nh tính có ế các kho n ti n đang chuy n, t ng đ ng ti n t i th i đi m đ u ký. ươ ươ
Image of page 14
Tên Ngày NDD 4/22/2019 NTT 4/22/2019 TTTT 4/23/2019 n th t c ki m tra ủ ụ u v i s li u s qu , s ó th t, tính chính xác c a
Image of page 15
CÔNG TY M c tiêu: Tính chính xác Ngu n: S chi ti t, CĐKT, CĐSPS, BCTC ế Công vi c th c 1. T ng h p s d ti n và t ng đ ng ti n ư ươ ươ TK N i dung 111 Ti n m t 112 Ti n g i ngân hàng (VND) 1121 Ti n Vi t Nam 11211 Ti n Vi t Nam t i Vietcombank 11212 Ti n Vi t Nam t i Vietinbank 1122 Ti n g i ngân hàng ( ngo i t ) 11221 Ti n ngo i t t i USD t i VietcomBank ệ ạ 113 Ti n đang chuy n 1131 Ph i thu c a khách hàng - VND 1132 Ph i thu c a khách hàng - USD K t qu ế K t lu n: ế Tên khách hàng: Ngày k t thúc kỳ k toán: ế ế N i dung: Đ i chi u s d chi ti t ti n và t ng đ ng ti n ế ư ế ươ ươ
Image of page 16
D140 Tên Ngày Ng i l p ườ NDD 9/23/2019 Ng i soát xét 1 ườ NVL 9/24/2019 Ng i soát xét 2 ườ LTT 9/25/2019 S chi ti t ế BCĐPS BCTC 706,554,822 706,554,822 706,554,822 2,510,345,448 2,510,345,448 2,510,345,448 679,768,144 679,768,144 679,768,144 1,400,273,037 1,400,273,037 1,400,273,037 40,873,565 40,873,565 40,873,565 1,069,198,846 1,069,198,846 1,069,198,846 545,064,776 545,064,776 545,064,776 4,012,017,006 4,012,017,006 4,012,017,006
Image of page 17
Chênh l ch - - - - - - - - - -
Image of page 18
CÔNG TY TNHH Ki M TOÁN APC N i dung: CH NG TRÌNH KI M TOÁN TI N VÀ CÁC KHO N T NG Đ NG TI N ƯƠ ƯƠ ƯƠ M c tiêu: Ngu n: Công vi c th c hi n: Tên đ i t ng ượ Ti n Vi t Nam t i Vietcombank 1,400,273,037 Ti n Vi t Nam t i Vietinbank 40,873,565 Ti n ngo i t t i USD t i VietcomBank ệ ạ 1,069,198,846 T ng C ng 2,510,345,448 K t qu ế S d n t i ngày 31/12/2018 ư ợ ạ S d TK ti n g i ngân hàng c n xác nh n ư 2,510,345,448 S d TK ti n g i ngân hàng đã xác nh n ư 2,510,345,448 S d TK ti n g i ngân hàng ch a xác nh n ư ư 0 K t lu n: ế T l s d n TK 112 đã nh n đ c th xác nh n có k t qu kh p đúng là 100% ỷ ệ ố ư ượ ư ế Tên khách hàng: Ngày k t thúc kỳ k toán: ế ế S d n t i 31/12/2018 ư ợ ạ (s t ng h p công n ) ổ ổ
Image of page 19
D150 Tên Ngày Ng i l p ườ LCT 10/23/2019 Ng i soát xét 1 ườ LTT 10/23/2019 Ng i soát xét 2 ườ NTT 10/24/2019 Th xác nh n ư Chênh l ch Tham chi u ế - 1,400,273,037 - D150M1 0 - 40,873,565 - D150M2 0 - 1,069,198,846 - D150M1 0 2,510,345,448 T l ỉ ệ 100% 0% S d có t i ư 31/12/2018 (s t ng h p công ổ ổ n ) S d n t i ư ợ ạ 31/12/2016 S d có t i ư 31/12/2016
Image of page 20
Ghi chú Th đã v ư Th đã v ư Th đã v ư
Image of page 21
CÔNG TY TNHH KI M TOÁN APC Tên khách hàng: Công Ty C Ph n S n Xu t Th ng M i Hitexco Đà N ng ươ Ngày k t thúc kỳ k toán: ế ế 31/12/2018 N i dung:
Image of page 22
Image of page 23
Image of page 24

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 39 pages?

 • Fall '16
 • trần ngọc kỳ

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture