Så sen när vi har våra möten då vet ju alla hur

This preview shows page 55 - 57 out of 81 pages.

”Så sen när vi har våra möten då vet ju alla hur dom här senaste två veckorna har varit, och då är du jättelätt och veta vad vi behöver lägga fokus på” Om metodvägledningsmötena säger också Robin att: ”å varje vägledningstillfälle e ju ett utbildningstillfälle för personalen i PBS så äre ju det är ju metodutbildning hela tiden...”. Det Eli och Robin berättar om är kan ses som en situation där tyst kunskap kan komma att explicitgöras. Dessutom innebär mötesformen att människor får mötas rent fysiskt vilket Stymme samt Berglund, Petri och Sjöholm menar är viktigt för kunskapsspridningens framgång. Utöver detta fungerar mötena även som ett forum där ledningen kan komma att uppfylla Mårtenssons kriterier Vikten av stöd från ledningen och Vikten av tid genom metodvägledning och uppmuntran från verksamhetschefen samt genom att ledningen avsätter tid, och resurser för att dessa möten över huvud taget ska komma till stånd och främja lärande för personalen. 185 Robin menar att möten som kunskapshanteringsverktyg genomsyrar hela det privata bolaget och att även ledningsgrupperna möts i denna form. Hen förklarar vidare att de har Samverkansgrupper som träffas var tredje fredag, vilket är för metodvägledare och verksamhetschefer, samt att Ledningsgruppen, som består av verksamhetschefer och regionchefen, träffas en gång i månaden där de träffas och diskuterar aktuella frågor. Detta menar Robin är viktigt då dessa möten möjliggör för ledningen att kunna planera och uppdatera sig, gå igenom dokumentationen och även se till att de kommer enade till personalmöten med samma budskap. I dessa möten för samverkans- och ledningsgrupperna kan man också se exempel på hur externalisering sker då medlemmarna i dessa grupper explicitgör sin kunskap för de andra mötesmedlemmarna. Därutöver kan det som Robin beskriver ses som att det även sker en kunskapsomvandling i form av kombination då de på dessa möten kombinerar den muntligt explicita kunskapen med att läsa annan skriftlig explicit kunskap i form av exempelvis den dokumentation som lagrats på intranätet. 186 Robin berättar att möten också används för att sprida den kunskap som personalen har insamlat genom att gå på utbildningar. Om detta säger hen att: ”... om en medarbetare får gå på en utbildning så som bara en kanske går iväg på då har vi alltid så avsatt tid på ett möte sen så man får delge arbetsgruppen vad man har lärt sig...” Om mötena överlag berättar Robin vidare att de är väldigt uppstyrda, att de alltid följer en dagordning och att det är ett krav på att personalen kommer förberedd samt är aktiv. Hen förklarar vidare att: “... så att de jag kan ju tycka att det inte bara är min sak att pusha utan jag tycker de e ett ansvar hos medarbetarna att delge å att va aktiv och va intresserad å så också” Robins citat kan här ses som ett exempel på de krav Börnfelt menar ställs på 184 Nonaka & Takeuchi, s.62-­૒64,66,69 185 Nonaka & Takeuchi, s.62-­૒62; Mårtensson, s.37,39 186 Nonaka & Takeuchi, s.64,66,69
52 arbetstagare gällande att bidra till att främja kunskapshantering inom organisationer. 187 Om

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture