I r og nx ε har standardegenskaber og bestemmer

This preview shows page 2 - 4 out of 5 pages.

±, I(r)ogNX(ε)har standardegenskaber og bestemmer efterspørgsel efter privat forbrug,investeringer hhv. nettoeksport.F(K, L)angiver størrelsen på produktionen påbaggrund af de anvendte faktorinputs. Funktionen har ligeledes standardegensk-aber.1. Beskriv de enkelte relationer.2. Er der tale om en model for det korte eller lange sigt? Begrund.3. Beskriver modellen en økonomi med flydende eller fast valutakurs? Begrund.Er modellen fuldstændig? Begrund.2
Robert Mundell fik i 1999 Nobelprisen i økonomi, bl.a.fordi han helt tilbage i60’erne påpegede, at det vil være umuligt at føre både pengepolitik (dvs.kon-trollereM, som dermed vil være eksogen) og valutakurspolitik (dvs. kontrolleree,som dermed også vil være eksogen), hvis man har perfekt kapitalmobilitet.4. Redegør for dette ud fra ovenstående model.5. Opdel variablerne i nominelle og reale størrelser.Hvad skal gælde om denominelle og reale størrelser for, at der er klassisk dikotomi?6. Foretag en kausalanalyse af modellen.Vurder herudfra om der er klassiskdikotomi i den pågældende model. Begrund.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture