7 trong trường hợp r?i ro tiềm tàng và r?i

 • Notes
 • 21
 • 50% (2) 1 out of 2 people found this document helpful

This preview shows page 16 - 19 out of 21 pages.

7. Trong trường hợp rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát được đánh giá là cao : a. Rủi ro kiểm toán ở khoản mục đó cũng tăng lên. b. Rủi ro phát hiện sẽ cao do khả năng kiểm toán viên không phát hiện được gian lận và sai sót
Image of page 16

Subscribe to view the full document.

17 tăng lên. c. Rủi ro phát hiện sẽ phải thấp để bảo đảm rủi ro kiểm toán nằm trong giới hạn cho phép. d. Rủi ro phát hiện không bị ảnh hưởng. 8. Không phát hiện được sai sót trọng yếu về số tiền trên báo cáo tài chính, đó là rủi ro mà kiểm toán viên có thể giảm bớt bằng cách thực hiện : a. Thử nghiệm cơ bản b. Thử nghiệm kiểm soát. c. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ . d. Yêu cầu đơn vị cung cấp thư giải trình . 9. Trong các câu sau đây, câu nào đúng với khái niệm trọng yếu : a. Trọng yếu được xác định bằng cách tham khảo hướng dẫn của chuẩn mực kiểm toán . b. Trọng yếu chỉ phụ thuộc vào số tiền của vấn đề được xem xét trong mối quan hệ với các khoản mục khác trên báo cáo tài chính . c. Trọng yếu phụ thuộc vào bản chất của khoản mục hơn là số tiền của khoản mục . d. Trọng yếu là vấn đề thuộc lĩnh vực xét đoán nghề nghiệp. BÀI TẬP KIỂM TOÁN Ch đề 5 : BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN Bài 1 Sắp xếp các loại bằng chứng kiểm toán vào 1 trong 4 nhóm sau: - Nhóm 1: Bằng chứng do kiểm toán viên thu thập trực tiếp từ bên ngoài đơn vị - Nhóm 2: Bằng chứng do bên ngoài lập nhưng được lưu trữ tại đơn vị - Nhóm 3: Bằng chứng do đơn vị phát hành và có luân chuyển ra bên ngoài đơn vị - Nhóm 4: Bằng chứng do đơn vị phát hành và chỉ luân chuyển trong nội bộ đơn vị Đánh giá về mức độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán và giải thích Bằng chứng Phân loại Độ tin cậy (Xét về nguồn gốc) 1. Sổ phụ ngân hàng được ngân hàng gửi trực tiếp cho kiểm toán viên 2. Báo cáo hàng tháng về tình hình trả nợ cho người bán trong hồ sơ của đơn vị
Image of page 17
18 3. Những hóa đơn chưa thanh toán trong hồ sơ của đơn vị 4. Ủy nhiệm chi do đơn vị p hát hành 5. Phiếu yêu cầu mua vật tư ở kho 6. Sổ phụ ngân hàng lưu trong hồ sơ của đơn vị 7. Những tài liệu được nhà quản lý đơn vị sử dụng để lập các ước tính kế toán (dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ khó đòi…) Bài 2 Có các dữ liệu của Công ty Sĩ Hùng như sau (đơn vị: triệu đồng): Nợ phải thu 31.12.1996 Nợ phải thu 31.12.1997 Số vòng quay Nợ phải thu Hàng tồn kho 31.12.1996 Mua hàng trong năm 1997 Tỷ lệ lãi gộp bình quân 55 65 5 90 225 30% Số liệu hàng tồn kho 31.12.1997 của Sĩ Hùng là 111 triệu đồng. Hãy đánh giá sự hợp lý của số liệu này bằng thủ tục phân tích, cho biết mức trọng yếu được xác định cho hàng tồn kho là 9 triệu đồng.
Image of page 18

Subscribe to view the full document.

Image of page 19
You've reached the end of this preview.
 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern