Bai tap kiem toan

D 600 triệu đồng 5 kiểm toán viên

Info iconThis preview shows pages 16–18. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
d. 600 triệu đồng. 5. Kiểm toán viên có thể giảm rủi ro phát hiện xuống bằng 0 bằng cách : a. Kiểm tra 100% các nghiệp vụ . b. Tăng cường tối đa các thử nghiệm kiểm soát cần thiết. c. Câu a và b đều sai. d. Câu a và b đều đúng. 6. Kết quả của thủ tục phân tích cho thấy tỷ lệ lãi gộp của dơn vị tăng từ 10% của năm trước lên 20% của năm hiện hành. Kiểm toán viên nên : a. Đưa vào báo cáo kiểm toán với ý kiến ngoại trừ . b. Đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. c. Xem xét khả năng có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính. d. Yêu cầu khai báo trong phần chú thích của báo cáo tài chính. 7. Trong trường hợp rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát được đánh giá là cao : a. Rủi ro kiểm toán ở khoản mục đó cũng tăng lên. b. Rủi ro phát hiện sẽ cao do khả năng kiểm toán viên không phát hiện được gian lận và sai sót
Background image of page 16

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
tăng lên. c. Rủi ro phát hiện sẽ phải thấp để bảo đảm rủi ro kiểm toán nằm trong giới hạn cho phép. d. Rủi ro phát hiện không bị ảnh hưởng. 8. Không phát hiện được sai sót trọng yếu về số tiền trên báo cáo tài chính, đó là rủi ro mà kiểm toán viên có thể giảm bớt bằng cách thực hiện : a. Thử nghiệm cơ bản b. Thử nghiệm kiểm soát. c. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ . d. Yêu cầu đơn vị cung cấp thư giải trình . 9. Trong các câu sau đây, câu nào đúng với khái niệm trọng yếu : a. Trọng yếu được xác định bằng cách tham khảo hướng dẫn của chuẩn mực kiểm toán . b. Trọng yếu chỉ phụ thuộc vào số tiền của vấn đề được xem xét trong mối quan hệ với các khoản mục khác trên báo cáo tài chính . c. Trọng yếu phụ thuộc vào bản chất của khoản mục hơn là số tiền của khoản mục . d. Trọng yếu là vấn đề thuộc lĩnh vực xét đoán nghề nghiệp. BÀI TẬP KIỂM TOÁN Chủ đề 5 : BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN Bài 1 Sắp xếp các loại bằng chứng kiểm toán vào 1 trong 4 nhóm sau: - Nhóm 1: Bằng chứng do kiểm toán viên thu thập trực tiếp từ bên ngoài đơn vị - Nhóm 2: Bằng chứng do bên ngoài lập nhưng được lưu trữ tại đơn vị - Nhóm 3: Bằng chứng do đơn vị phát hành và có luân chuyển ra bên ngoài đơn vị - Nhóm 4: Bằng chứng do đơn vị phát hành và chỉ luân chuyển trong nội bộ đơn vị Đánh giá về mức độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán và giải thích Bằng chứng Phân loại Độ tin cậy (Xét về nguồn gốc) 1. Sổ phụ ngân hàng được ngân hàng gửi trực tiếp cho kiểm toán viên
Background image of page 17
Image of page 18
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page16 / 21

d 600 triệu đồng 5 Kiểm toán viên

This preview shows document pages 16 - 18. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online