Sumber sumber data yang boleh digunakan untuk analisis kerja termasuklah

Sumber sumber data yang boleh digunakan untuk

This preview shows page 15 - 16 out of 16 pages.

Sumber-sumber data yang boleh digunakan untuk analisis kerja termasuklah penerangan tugas, pemantauan kerja, dan pemeriksaan kajian-kajian mengenai sesuatu tugas. Terdapat lima langkah dalam pelaksanaan analisis tugas, iaitu: 1. Mendapatkan huraian kerja daripada jabatan 2. Mengenalpasti tugas yang terlibat semasa menjalankan kerja dalam program latihan 3. Mengenalpasti pengetahuan, kemahiran, kebolehan dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan sesuatu tugas melalui spesifikasi tugas 4. Membentuk objektif latihan 5. Merekabentuk program latihan c. Analisis Individu Analisis individu digunakan untuk menentukan keperluan latihan bagi seseorang kakitangan. Ia sesuai dijalankan oleh seseorang yang mempunyai peluang untuk mengawasi pencapaian kakitangan dengan kerap seperti Ketua Jabatan atau Ketua Program. Penyelia berperanan dalam memerhati dan memantau hasil dan pencapaian kakitangan bawahannya. Di antara sumber data untuk analisis individu adalah Performance Data, laporan hasil pemantauan, Work Sampling , borang soal selidik, dan keputusan ujian. Analisis individu melibatkan dua langkah yang penting seperti berikut: 1. Penilaian prestasi menilai teknik latihan yang digunakan oleh penyelia dan mengukur kecekapan pekerja melaksanakan kerjanya.
Image of page 15
2. Diagnosis Jika prestasi pekerja didapati lebih rendah daripada piawai yang telah ditetapkan, ia merupakan petanda bahawa diagnosis diperlukan. Diagnosis melibatkan proses menentukan kemahiran khusus dan pengetahuan yang mesti dibangunkan secara terperinci sekiranya pekerja ingin mempertingkatkan prestasi kerja mereka. KESIMPULAN Proses pelaksanaan latihan perlulah sentiasa dibuat proses penambahbaikan bagi memastikan misi dan visi jabatan dapat dicapai sepenuhnya. Ianya perlu dilaksanakan dan disesuaikan agar produktiviti kakitangan berada pada tahap yang optimum dalam memastikan kecemerlangan jabatan tersebut. Perubahan yang berlaku dalam organisasi seperti perubahan dalam teknologi yang digunapakai dan sistem pengurusan menyebabkan latihan amat diperlukan bagi mencapai maksud dan hasrat yang telah diperincikan dan diselaraskan dalam sistem yang digunapakai. Oleh itu, keutamaan perlu diberikan terhadap bahagian atau unit yang terlebih dahulu terlibat dalam perubahan yang akan dilaksanakan dengan mengambil kira kesediaan mereka untuk melaksanakan dan merealisasikan demi mencapai dasar yang telah dirancang. Justeru itu, penerangan mengenai prosedur dan proses pelaksanaan latihan perlulah diseragamkan bagi memastikan kakitangan mendapat maklumat dengan jelas dan terperinci tentang bagaimana proses yang terlibat dan perkara belakang tabir yang berlaku sebelum semasa dan selepas menjalani latihan. BIBLIOGRAFI 1. Ibrahim Mamat. 1996. Reka Bentuk Dan Pengurusan Latihan : Konsep Dan Amalan . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Mohd Hizam Hanafiah dan Zafir Mohd Makhbul. 2002. Pengurusan Organisasi. Kuala Lumpur: McGraw- Hill. 3. Rozhan Othman. 2002. Pengurusan Personel Dan Perancangan Guna Tenaga. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Image of page 16

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 16 pages?

 • Spring '18
 • sharan

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes