Datafilteradvanced filter cả 2 câu a b đều sai

This preview shows page 10 - 12 out of 22 pages.

Data/Filter/AutoFilter Data/Filter/Advanced Filter Cả 2 câu A, B đều sai Cả 2 câu A,B đều đúng 144 Trong Excel để tìm khoảng cách giữa 2 ngày ta thực hiện công thức nào sau đây. Biết rằng: A3=18/03/2005, B3=25/04/2005 =B3-A3 =A3-B3 =DAY(B3)- DAY(A3) Cả 2 câu A, C đều đúng 145 Trong Excel cho biết kết quả của công thức sau: =Upper(“Microsoft excel”) Microsoft excel MICROSOFT EXCEL microsoft excel Microsoft Excel 146 Trong Excel cho biết kết quả của công thức sau: =MIN(C3:C5) ; Biết rằng C3=5, C4=2, C5=23 10 2 23 5 147 Trong Excel cho biết kết quả của công thức sau: =AVERAGE(C3:C5); Biết rằng C3=X, C4=2, C5=28 10 15 Báo lỗi 30 148 Trong Excel cho biết kết quả của công thức sau: =RANK(C3;C3:C6;1); Biết rằng C3=15, C4=2, C5=28,C6=9 2 3 1 Kết quả khác 149 Trong Excel cho biết kết quả của công thức sau: =Round(B5,-2); Biết rằng: C3=12735,2482 12735,24 12735,25 12700 Kết quả khác 150 Trong Excel cho biết kết quả của công thức sau: =IF(B3>=0,”Số dương”); Biết rằng: B3=7 Số dương FALSE Số âm Kết quả khác 151 Trong Excel cho biết kết quả của công thức sau: =IF(B3>=0,”Số dương”); Biết rằng: B3=-5 Số dương FALSE Số âm Kết quả khác 152 Trong Excel 1 ngày nào đó là thứ mấy trong tuần ta sử dụng hàm gì? Week Weekday Day Today 153 cau hoi P.an A P.an b P.an c P.an D 154 Trong Excel Cho biết kết quả của công thức sau: =Mod(10/3) 1 3 Báo lỗi thiếu tham số 3,33 155 Trong Excel Cho biết kết quả của công thức sau: =INT(10/3) 3,33 3 1 Kết quả khác 156 Trong Excel Cho biết kết quả của công thức sau: =SUM(10;A1:A4); Biết rằng:A1=X, A2=5, A3=20Y,A4=9 24 Báo lỗI 44 Kết quả khác 157 Trong Excel Cho biết kết quả của công thức sau: =LEFT(RIGHT(A3;5);2); Biết rằng:A3=Binh Duong Báo lỗi Bi Du Kết quả khác 158 Trong Excel Cho biết kết quả của công thức sau: =SUM(A1:A4) ; Biết rằng: từ ô A1 đến ô A5 không có dữ liệu Báo lỗi 0 Không có dữ liệu Kết quả khác 159 Để thay đổi qua lạI giữa các loạI địa chỉ ta sử dụng phím nào? Ctr+S F12 F4 Tất cả các câu đầu sai 160 Nhấp chuột phải trong Excel có nghĩa là: Xoá đối tượng. Mở một menu tắt liệt kê các lệnh có thể làm. Chọn đối tượng. Không làm gì cả. 10
Image of page 10

Subscribe to view the full document.

161 Cách nào sau đây không dùng để kết thúc việc nhập liệu trong một ô? Bấm nút Enter trên thanh công thức. Nhấn một phím mũi tên tùy ý. Nhấn Enter Nhấn Spacebar 162 Trong hình vẽ sau chọn công thức đúng để tính Đơn gia bằng cách dựa vào mã hàng và tra trong bảng phụ: =VLOOKUP(LEFT(B3;2); $B$7:$D$9;3;0) =VLOOKUP(B3;$B$7:$ D$9;3;0) =VLOOKUP(MID(B 3;12); $B$7:$D$9;3;0) Cả a,b,c đều đúng 163 Trong hình vẽ sau chọn công thức gây ra lỗi khi tính Ten hang bằng cách dựa vào mã hàng và tra trong bảng phụ: =VLOOKUP(MID(B2;1;1); $A$1:$C$4;2;0) =VLOOKUP(MID(B2;2;1 );$A$1:$C$4;2;0) =VLOOKUP(B2);
Image of page 11
Image of page 12
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes