u không tan ch ảy hoàn toàn ở nhiệt độ cho phép đố i v ớ i nhữ ng lo � i th � y

U không tan ch ảy hoàn toàn ở nhiệt độ

This preview shows page 25 - 27 out of 32 pages.

u không tan ch y hoàn toàn nhi ệt độ cho phép đố i v i nh ng lo i th y tinh khác và vì v ậy, chúng cũng phải đƣợ c l y ra b ng tay. Th y tinh r t d tái ch ế b i nó có th đƣợc dùng đi dùng lạ i mà không b y ếu đi. Mỗi năm có kho ng 2 tri u t n th y tinh b b đi, đó l à kho ng 7 t chai và l ọ; nhƣng chỉ có 500,000 t ấn đƣợ c thu nh t và tái ch ế . -------------------------------------------------------------------------------------------------------- K l là, m t n a s th ủy tinh đƣợ c thu nh t có màu xanh lá, và nhi u trong s chúng là hàng nh p kh u, vì th ế có nhi u th ủy tinh màu xanh đƣợ c tái ch ế hơn nhu cầ u c ủa ngƣờ i Anh. K ế t qu là, vi c s d ng m ới đang đƣợ c phát tri n cho ra th y tinh tái ch ế, đặ c bi t là th y tinh màu xanh, ch ng h ạn nhƣ trong vi c s n xu t s i th y tinh và vi c l ọc nƣớ c. M t công ty có tên CLF Aggregates s n xu t s n ph m cho đƣờ ng sá, và 30% nguyên li u là th y tinh nghi n nát. V vi c tái ch ế gi ấy, Anh đứ ng th hai Châu âu v ới 40%, sau Đứ c v i con s đáng ngạ c nhiên 70%. Khi vi c tái ch ế b ắt đầ u thì l i có v ấn đề v ch ất lƣợ ng, vì v y khó s d ng gi y tái ch ế cho máy in văn phòng. Nhƣng nhữ ng v ấn đề này bây gi đã đƣợ c gi i quy ết, và Martin‟s, có trụ s chính phía nam London, s n xu t hàng lo ạt đồ dùng văn phòng phẩ m là 100% s n ph ẩm đƣợ c tái ch ế , có giá b ng v i giá gi ấy thông thƣờ ng và ch ất lƣợ ng cao ngang ng a. Nhƣng chất lƣợ ng cao này ph i tr giá b ng s rác th ải đƣợ c s n xu t trong su ốt quy trình. Hơn 1/3 gi y b đi không thể đƣợ c s dùng cho quá trình tái ch ế gi y, đặ t ra 1 câu h i là chúng ta ph i làm gì v ới chúng đây. Mộ t doanh nghi p, tên Papersave, hi n t ại bán chúng cho nông dân nhƣ là chất dƣỡ ng cho đấ t, m c dù vi c làm này s s m b c m b i vì chi phí v n chuy ển và mùi hôi, và công ty đang xem xét đế n tính kh thi c a nh ng vi c s d ng thay th ế . Nh a gây ra nhi u v ấn đề , b i vì ngày nay s d ng quá nhi u lo i nh a, và m i lo i l ại đƣợ c s d ng theo nh ng cách khác nhau. Công ty Pacrite tái ch ế t t c m i th , t chai l đế n cái hãm xung ô tô, và m t trong ho ạt độ ng thành công nh ất đó là tái chế chai nh ựa để làm ra nh ng ki ện hang đƣợ c s d ng trên kh ắp đất nƣớc để thu nh t ph ế li u.
Image of page 25
LISTENING SKILL CAMBRIDGE IELTS 5 Mrs Trang Ielts Fb: Page 24 Phone: 098 904 02 82 Add: 12 Tr n Qu c To n, P.8, Q.3 K ế ho ch Save-a- Cup đƣợ c thành l p b i ngành bán hàng t độ ng và ngành công nghi p nh ựa để tái ch ế càng nhi u càng t t 3.5 t ly b ằng polystyrene đƣợ c s d ng m ỗi năm. Hiệ n t i có 500 tri u ly nh ựa đƣợ c thu th p, x lý và bán cho nh ng doanh nghi p khác, ch ng h ạn nhƣ công ty Waterford, họ bi ế n nh ng chi ế c tách thành nh ng cây bút chì, và công ty Johnson & Jones, m t doanh nghi p c a Welsh, đã phát triển đa dạ ng nhi u m t hàng, bao g m nh ng t m danh thi ế p.
Image of page 26
Image of page 27

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 32 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes