Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Prin raportare la frecven ţ a de utilizare a

Info icon This preview shows pages 279–281. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Prin raportare la frecven ţ a de utilizare a tehnologiei ş i a Internetului, institu ţ ia ş colar ă reprezint ă a doua loca ţ ie în preferin ţ ele tinerilor. Astfel, profesorilor le revine rolul important de a educa copiii cu privire la utilizarea tehnologiei în condi ţ ii responsabile ş i de siguran ţă . 2.2. Modalit ăţ i de accesare a Internetului: frecven ţă ş i durat ă Evolu ţ ia dispozitivelor mobile, ce permit conectarea online în mod flexibil, contureaz ă în cre ş tere întrebarea cum, cât ş i cu ce dispozitive se pot conecta copiii la Internet. Studiile din literatura de specialitate (Sonck, Livingstone, Kuiper ş i de Haan 2011; Guan ş i Subrahmanyam 2009; Ybarra ş i Mitchell 2004) au identificat dispozitivele pe care copiii le utilizeaz ă în navigarea online. Accesul la Internet prin intermediul unui calculator comun este sus ţ inut cu un procent de 58%, urmat de calculatorul personal, cu un procent de 35%. Aproape o treime (32%) se conecteaz ă online prin intermediul unei tablete, alt ă treime, prin intermediul unui telefon mobil
Image of page 279

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Smaranda Gabriela Onofrei 280 (31%) ş i un sfert afirm ă c ă accesul la Internet se realizeaz ă prin intermediul unei console de jocuri (26%). Având în vedere faptul c ă accesul la calculator a predominat mult timp ş i apari ţ ia noilor tehnologii a caracterizat dispozitivele actuale disponibile pe pia ţă ca fiind portabile, studiile au eviden ţ iat ş i alte op ţ iuni ale responden ţ ilor de a se conecta la Internet. Astfel, conexiunea la Internet se realizeaz ă ş i prin intermediul unui laptop personal (24%), a unui laptop comun (22%) sau alt dispozitiv portabil, tip iPod, IPhone sau Blackberry (12%). Principala schimbare recent ă este subliniat ă de cre ş terea accesului la Internet prin intermediul telefoanelor mobile, a telefoanelor inteligente sau a altor dispozitive portabile (de exemplu, tablete sau iPod Touch). Astfel, rezultatele arat ă c ă unul din trei copii cu vârsta cuprins ă între 9-16 ani se conecteaz ă la Internet prin intermediul unui dispozitiv mobil sau portabil (33% - folosind o tablet ă , iPod, 12% - printr-un alt dispozitiv portabil ş i 22% - doar prin intermediul unui telefon mobil obi ş nuit). Concluzionând, în ceea ce prive ş te modul de accesare a Internetului se remarc ă , în principal, cre ş terea ponderii dispozitivelor mobile (telefon, tablet ă ) de la aproximativ 36% în 2012, la 71% în 2014. Majoritatea copiilor care utilizeaz ă Internetul dobândesc competen ţ e digitale, beneficiaz ă de varii oportunit ăţ i, pe care le exploateaz ă , dar sunt ş i expu ş i nenum ă ratelor riscuri pe care le întâlnesc navigând online. Activit ăţ ile desf ăş urate online creeaz ă o leg ă tur ă strâns ă între copii, fie c ă se afl ă la ş coal ă , acas ă sau c ă au prieteni dintr-un alt cerc decât cel ş colar. Privarea copilului de a manipula noi tehnologii ş i de a desf ăş ura diverse activit ăţ i online poate conduce la excluderea lui digital ă ş i social ă .
Image of page 280
Image of page 281
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern