Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Prin raportare la frecven ţ a de utilizare a

Info icon This preview shows pages 279–281. Sign up to view the full content.

Prin raportare la frecven ţ a de utilizare a tehnologiei ş i a Internetului, institu ţ ia ş colar ă reprezint ă a doua loca ţ ie în preferin ţ ele tinerilor. Astfel, profesorilor le revine rolul important de a educa copiii cu privire la utilizarea tehnologiei în condi ţ ii responsabile ş i de siguran ţă . 2.2. Modalit ăţ i de accesare a Internetului: frecven ţă ş i durat ă Evolu ţ ia dispozitivelor mobile, ce permit conectarea online în mod flexibil, contureaz ă în cre ş tere întrebarea cum, cât ş i cu ce dispozitive se pot conecta copiii la Internet. Studiile din literatura de specialitate (Sonck, Livingstone, Kuiper ş i de Haan 2011; Guan ş i Subrahmanyam 2009; Ybarra ş i Mitchell 2004) au identificat dispozitivele pe care copiii le utilizeaz ă în navigarea online. Accesul la Internet prin intermediul unui calculator comun este sus ţ inut cu un procent de 58%, urmat de calculatorul personal, cu un procent de 35%. Aproape o treime (32%) se conecteaz ă online prin intermediul unei tablete, alt ă treime, prin intermediul unui telefon mobil
Image of page 279

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Smaranda Gabriela Onofrei 280 (31%) ş i un sfert afirm ă c ă accesul la Internet se realizeaz ă prin intermediul unei console de jocuri (26%). Având în vedere faptul c ă accesul la calculator a predominat mult timp ş i apari ţ ia noilor tehnologii a caracterizat dispozitivele actuale disponibile pe pia ţă ca fiind portabile, studiile au eviden ţ iat ş i alte op ţ iuni ale responden ţ ilor de a se conecta la Internet. Astfel, conexiunea la Internet se realizeaz ă ş i prin intermediul unui laptop personal (24%), a unui laptop comun (22%) sau alt dispozitiv portabil, tip iPod, IPhone sau Blackberry (12%). Principala schimbare recent ă este subliniat ă de cre ş terea accesului la Internet prin intermediul telefoanelor mobile, a telefoanelor inteligente sau a altor dispozitive portabile (de exemplu, tablete sau iPod Touch). Astfel, rezultatele arat ă c ă unul din trei copii cu vârsta cuprins ă între 9-16 ani se conecteaz ă la Internet prin intermediul unui dispozitiv mobil sau portabil (33% - folosind o tablet ă , iPod, 12% - printr-un alt dispozitiv portabil ş i 22% - doar prin intermediul unui telefon mobil obi ş nuit). Concluzionând, în ceea ce prive ş te modul de accesare a Internetului se remarc ă , în principal, cre ş terea ponderii dispozitivelor mobile (telefon, tablet ă ) de la aproximativ 36% în 2012, la 71% în 2014. Majoritatea copiilor care utilizeaz ă Internetul dobândesc competen ţ e digitale, beneficiaz ă de varii oportunit ăţ i, pe care le exploateaz ă , dar sunt ş i expu ş i nenum ă ratelor riscuri pe care le întâlnesc navigând online. Activit ăţ ile desf ăş urate online creeaz ă o leg ă tur ă strâns ă între copii, fie c ă se afl ă la ş coal ă , acas ă sau c ă au prieteni dintr-un alt cerc decât cel ş colar. Privarea copilului de a manipula noi tehnologii ş i de a desf ăş ura diverse activit ăţ i online poate conduce la excluderea lui digital ă ş i social ă .
Image of page 280
Image of page 281
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern