2000 - 2011 Απαντήσε&Ic

I i x v 2450 x 49 v 50 η μέσ? τιμή των

Info icon This preview shows pages 4–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
i i x v 2450 x = = = 49 v 50 Η μέση τιμή των ηλικιών είναι 49 χρόνια. Δ4. Έστω ότι προσλαμβάνονται x άτομα που ανήκουν στην 1 η κλάση Ο πίνακας τότε διαμορφώνεται ως εξής: i i x v 2450 + 30x x΄ = 40 = 50 + x 40(50 + x) = 2450 + 30x 2000 + 40x = 2450 + 30x 40x - 30x = 2450 - 2000 10x = 450 x = 45 ΄ Άρα για να γίνει η μέση ηλικία 40 χρόνια, πρέπει να προσληφθούν 45 άτομα που ανήκουν στην πρώτη κλάση. Κλάσεις x i ν i f i % Ν i F i % x i v i [25 , 35) 30 5 10 5 10 150 [35 , 45) 40 15 30 20 40 600 [45, 55) 50 10 20 30 60 500 [55 , 65) 60 20 40 50 100 1200 ΣΥΝΟΛΑ - 50 100 - - 2450 Κλάσεις x i ν i x i v i [25 , 35) 30 5 + x 150 + 30x [35 , 45) 40 15 600 [45, 55) 50 10 500 [55 , 65) 60 20 1200 ΣΥΝΟΛΑ - 50 + x 2450 + 30x
Image of page 4

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ A A1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 31 A2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 14 A3. Σχολικό βιβλίο σελίδα 13 A4. α. ΛΑΘΟΣ, β. ΛΑΘΟΣ, γ. ΣΩΣΤΟ, δ. ΛΑΘΟΣ, ε. ΣΩΣΤΟ. ΘΕΜΑ B B1. f΄(x) = -3x 2 - 3 < 0, για κάθε x IR Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο IR. Β2. f΄΄(x) = - 6x x -∞ 0 +∞ f΄΄(x) + - f΄(x) H παρουσιάζει ολικό μέγιστο το f΄(0) = -3 Β3. y - f (1) = f΄(1) . (x - 1) y - 0 = -6(x - 1) y = -6x + 6 3 2 x 0 x 0 x 0 2 x 0 f (x) - 4 -x - 3x + 4 - 4 x(-x - 3) = = x x x = (-x - 3) = im im im im B4. - 3 ΘΕΜΑ Γ Γ1. (-1 , 12) C f f (-1) = 12 1 + κ + 5 = 12 κ = 6 Γ2. Για κ = 6, είναι f΄(x) = x 2 - 6x + 5 και f΄(x) = 2x - 6. y - f (2) = f΄(2) . (x - 2) y + 3 = -2(x - 2) y = -2x + 1 1 ) y - f (4) = f΄(4) . (x - 4) y + 3 = 2(x - 4) y = 2x – 11 (ε 2 )
Image of page 5
y = -2x + 1 2x - 11 = -2x + 1 -4x = 12 y = 2x - 11 y = -2 3 + 1 Oι ευθείες τέμνονται στο σημείο Μ (3 , -5) που βρίσκεται στην ευθεία x = Γ3. x = 3 y = - 5 3 y = 0 1 1 y = 0 2 2 1 ) : y = -2x + 1 x = 2 1 άρα η (ε ) τέμνει τον x΄x στο Α , 0 2 11 ) : y = 2x - 11 x = 2 11 άρα η (ε ) τέμνει τον x΄x στο Β , 0 2 Γ4. (ΑΒ) = 11 1 - = 5 2 2 και (ΜΔ) = 5 Άρα Ε = 1 1 (ΑΒ) (ΜΔ) = 5 5 = 2 2 12,5 τ.μ. A B M Ο Δ 3 1 2 11 2
Image of page 6

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ΘΕΜΑ Δ . Δ E Δ E y = y i Δ E Δ To τμήμα ΔΕ είναι παράλληλο στον x΄x, άρα y = y f % = 100% 10 + 20 + y + y + 10 = 100 2y = 60 Δ E Δ1. y = y = 30 * Το ότι δίνεται η μέση τιμή είναι περιττό στοιχείο που μάλλον μπέρδευε τους μαθητές. Δ2. Δ3. Δ4. Αναζητούμε το ποσοστό των παρατηρήσεων που βρίσκονται στο διάστημα [15 , 19) .
Image of page 7
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern