Understatement ˌʌ nd əˈ ste ɪ tm ə nt Sai giảm Ghi nhận gi� trị thấp hơn so với

Understatement ˌʌ nd əˈ ste ɪ tm ə nt sai

This preview shows page 72 - 78 out of 136 pages.

Understatement / ˌʌ nd əˈ ste ɪ tm ə nt/ Sai giảm Ghi nhận giá trị thấp hơn so với giá trị thực . Working capital turnover / ˈ w ɜːkɪŋ ˈkæpɪtl ˈtɜːnˌəʊ v ə / Vòng quay vốn lưu động Vòng quay vốn lưu động là số ngày hoàn thành một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ số có vai trò t hể hiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .
Image of page 72

Subscribe to view the full document.

58
Image of page 73
45
Image of page 74

Subscribe to view the full document.

58
Image of page 75
59 Abnormal waste / æbˈnɔːmə l we ɪ st/ Hao hụt vượt định mức Chi phí liên quan đến hỏng hóc sản phẩm trong quá trình sản xuất hoặc vận hành, do sự cố máy móc hoặc quy trình làm việc không hiệu quả . Administrative overhead / ədˈmɪ n ɪ str ə t ɪv ˈəʊ v ɛ h ɛ d/ Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí có liên quan chung đến toàn bộ hoạt động của cả doanh nghiệp mà không tách riêng được cho bất kỳ hoạt động nào, bao gồm: chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác. Common stock / ˈ k ɒ m ə n st ɒ k/ Cổ phiếu phổ thông Một công cụ vốn chủ sở hữu mà chúng đảm bảo cho các loại công cụ vốn chủ sở hữu khác (cổ phiếu ưu đãi) . Conversion cost /k ənˈvɜːʃə n k ɒ st/ Chi phí chuyển đổi Chi phí chuyển đổi trực tiếp nguyên vật liệu trực tiếp thành sản phẩm, bao gồm chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung . Cost flow assumption /k ɒ st fl əʊ əˈ s ʌ mp ʃ ( ə )n/ Các giả định về dòng chi phí Đề cập đến các phương pháp xóa bỏ giá trị hàng tồn kho và ghi nhận vào giá vốn hàng bán. Tại Mỹ, cá c giả định về dòng chi phí bao gồm phương pháp FIFO, LIFO và bình quân.
Image of page 76

Subscribe to view the full document.

60 FIFO (First in - First out) / ɛ f-a ɪ - ɛ f- əʊ (f ɜːst ɪ n - f ɜːst aʊ t)/ Phương pháp nhập trước xuất trước Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho tuân thủ theo nguyên tắc hàng hóa mua trước sẽ được xuất trước để sử dụng và tính theo giá thực tế của lô hàng cũ trước . Finished goods / ˈ f ɪ n ɪʃ t g ʊ dz/ Thành phẩm Hàng hóa đã hoàn thành quá trình sản xuất nhưng chưa được bán hoặc phân phối cho người tiêu dùng. LIFO (Last in - First out) / ɛ l-a ɪ - ɛ f- əʊ (l ɑːst ɪn - fɜːst aʊt) / Phương pháp nhập sau xuất trước Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: các hàng hoá gần đây nhất được nhập vào kho sẽ được xuất ra đầu tiên. Các hàng hoá mới được sử dụng trước, dùng ưu tiên hơn hàng hoá cũ.
Image of page 77
Image of page 78
 • Fall '15
 • john

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes