\u0e16\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e21\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e40\u0e0a\u0e07\u0e1f\u0e07\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e21\u0e25\u0e17\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0b\u0e42\u0e1e\u0e40\u0e19

ถาความสมพนธเชงฟงกช

This preview shows page 7 - 9 out of 15 pages.

ถ้าความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลทั้งสองเป็นแบบสมการเอ็กซ์โพเนนเซียล แล้วมูลค่า สินค้าส่งออกในปี พ.ศ. 2558 มีค่าเท่ากับกี่ล้านบาท ( กาหนด log 1.46 = 0.0195 )
Image of page 7
สรุปเข้มคณิตศาสตร์ เล่ม 5 บทที่ 15 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 76 เฉลยบทที่ 15 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 1 . ตอบข้อ 3. 2 . ตอบข้อ 2 . 3. ตอบข้อ 2 . 4 . ตอบข้อ 1 . 5 . ตอบข้อ 4. 6 . ตอบข้อ 2. 7. ตอบข้อ 1. 8 . ตอบข้อ 4 . 9 . ตอบข้อ 4. 10 . ตอบ 2.15 11. ตอบ 146  ตะลุยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย บทที่ 15 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล ชุดที่ 1 15 .1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 15 .2 การประมาณค่าของค่าคงตัวโดยใช้วิธีกาลังสองน้อยสุด 1(En 38) ความสัมพันธ์ระหว่างเวลา (วินาที) และระยะทาง (เมตร) ของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นดังนี้ เวลา ( วินาที ) 1 2 3 4 ระยะทาง (เมตร) 2 8 18 32 ถ้าความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลชุดนี้เป็นแบบเส้นตรงแล้ว เราจะท านายระยะทางที่วัตถุ เคลื่อนที่ได้ ขณะที่เวลาเท่ากับ 1.5 วินาที ได้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 1 . 3 เมตร 2 . 4 เมตร 3 . 5 เมตร 4 . 5 เมตร 2(En47 ต.ค.) จากรายการซ่อมแซมเครื่องซักผ้า 6 เครื่อง ปรากฏผลดังนี้ เครื่องซักผ้าเครื่องที่ 1 2 3 4 5 6 จานวนปีที่ใช้งาน : x 1 2 3 2 1 3 ค่าซ่อมแซมต่อปี : y ( ร้อยบาท ) 4 7 10 8 3 10
Image of page 8
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 15 pages?

  • Summer '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes