Course Hero Logo

Intenzitet se odre đ uje u zavisnosti od cilja i

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 453 - 456 out of 787 pages.

Intenzitet se određuje u zavisnosti od cilja i usmjerenosti treninga. Na primjer,ako je trening usmjeren na razvoj brzine koristi se maksimalni intenzitet preko95, pa do 100%. Za brzinsku izdržljivost submaksimalni intenzitet je od 90%do 95%; za razvoj opšte izdržljivosti se korite intenziteti od umjerenog prekosrednjeg do velikog (uglavnom od 75% do 85%). Za razvoj snage sategovima, intenzitet se dozira u procentima od maksimalne težine kojusportista može postići. Za razvoj maksimalne sile koristi se maksimalanintenzitet. Za razvoj izdržljivosti u snazi koristi se opterećenje sa tegom od25% do 50% od maksimalnog sa velikim brojem ponavljanja.Doziranje intenziteta se može izvršiti na bazi:1.Tempa-ritma(broj zaveslaja, koraka, obrtaja/min.);2.Subjektivnog osjećaja opterećenja (SOO)-(engl. Rating ofPerceived Exertion (RPE));
Sportski trening – teorija, metodika i dijagnostika4513.Anage-količina obavljenog mehaničkog rada u jedinici vremena(J/s=W);4.Koncentracije laktatau krvi pri određenom opterećenju;5.Frekvence srca.U sljedećim tabelama su prikazane neke od mogućnosti određivanja zonaintenziteta.Tab. Skala intenziteta za trening brzine i snage.SkalaProcenat od maksimalnemogućnosti sportisteIntenzitet-nivo130-50Mali-nizak250-70Umjeren370-80Srednji480-90Velik i submaksimalni590-100Submaksimalni i maksimalni6100-1005SupermaksimalniTab. Pet zona intenziteta za ciklične sportove.ZonaTrajanjeradaNivo intenzitetaEnergetskisystemAnaerobni %Aerobni%11-15 sec.Iznad maksim.ATP-CP100-950-5215-60 sec.MaksimalniATP-CP i LA90-8010-2031-6 min.SubmaksimalniLA i aerobni70-(40-30)30-(60-70)46-30 min.SrednjiAerobni(40-30)-10(60-70)-905> 30 min.NizakAerobni595Tab. Pet zona intenziteta za razvoj energetskih sistema u dominantno aerobnim sportovima.ZonaUsmjerenost treningaIntenzitetFS otk/min% od max.1Tolerancija na laktateMaksimalni>18085-952Trening VO2maxVrlo visok170-18080-903Anaerobni pragVisok160-17080-854Aerobni (O2) pragSrednji150-160705Aerobna(O2)kompenzacijaNizak130-15040-60Tab.Četiri bazične zone intenziteta određene u odnosu na srčanu frekvencu.ZonaTip intenzitetaFrekvenca srca-otk/min.1Nizak120-1502Srednji150-1703Visok170-1854Maksimum>185
452Prof. dr Duško Bjelica, Prof. dr Franja FratrićTab. Izračunavanje snage trenažnih zona za biciklizam bazirano na snazi (watt-i) postignutojna nivou laktatnog anaerobnog praga (LAP).Zone% opterećenja LAP1Oporavak<40%2Ekstenzivno opterećenje40-79%3Intenzivno opterećenje80-87%4Do praga88-99%5aOd praga100-104%5bAnaerobno opterećenje105-149%5cSnaga150% +Tab. Borgova skala subjektivnog osjećaja opterećenja-SOO(RPE) i trenažne zone.Trenažne zoneRPESubjektivni osećaj11122233345a5b5b5b5c5cOporavakOporavakOporavakEkstenzivno opterećenjeEkstenzivno opterećenjeEkstenzivno opterećenjeIntenzivno opterećenjeIntenzivno opterećenjeIntenzivno opterećenjePragPragAnaerobno opterećenjeAnaerobno opterećenjeSnagaSnaga67891011121314151617181920Vrlo,vrlo laganoVrlo laganoPrilično laganoPonešto teškoTeškoVrlo teškoVrlo, vrlo teškoKada je riječo tempu ili ritmu određuju se standardi trčanja, plivanja, veslanjaili vožnje bicikla na određenoj kraćoj dionici za svaku od zona intenziteta,baziranu na rezultatima sa takmičenju u određenoj dužoj dionici.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 787 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture