Et stigning i de planlagte udgifter gør at

This preview shows page 6 - 8 out of 8 pages.

Et stigning i de planlagte udgifter gør at virksomhederne sælger mere, derved overstiger efterspørgslenout-puttet. Lagerbeholdningen begynder derfor at falde, hvilket får virksomhederne til at øge produktionenaf nye varer. Der opstår nu en ny ligevægt i økonomien med en højere produktion.Spg. 4) Udled et udtryk for hhv. IS og LM kurven.IS-kurven:Det er muligt at udlede et udtryk for IS-kurven, med r som funktion af Y. Dette gøres ved at indsætteligning 2, 3 og 4 ind i ligning 1 og derefter isolere r.Y=a+b(Y-¯T)+(c-dr)+¯GY=11-b(a-b¯T+(c-dr)+¯G)Y+dr=11-b(a-b¯T+c+¯G)dr=11-b(a-b¯T+c+¯G-Y)dr=a-b¯T+c+¯G-Y(1-b)r=1d(a-b¯T+c+¯G-Y(1-b))LM-kurven:Det er også muligt at udlede et udtryk for LM-kurven, med r som funktion af Y. Dette gøres ved atindsætte ligning 6 ind i ligning 5 og derefter isolere r.¯M¯P=eY-frfr=eY-¯M¯Pr=efY-1f¯M¯P5
Therese BryderAflevering 3Illustrering:Spg. 5) Hvordan påvirker en sænkning af skatterne IS-LM kurven.Beskrivelse:I pilediagrammets 1.orden ses det, at en ændring i skatterne direkte vil påvirke de planlagte udgifter, detprivate forbrug, investeringerne, det samlede udbud og realrente. Derudover så vil ændringen indirektepåvirke beskæftigelsen i 2. orden. Resten af variablerne bliver ikke påvirket, da de bliver bestemt i enlavere orden.Fortolkning:Det ses jf. ligning 2, at et fald i skatterne vil betyde en stigning i den disponible indkomst og derved med-fører en stigning i det private forbrug. Stigningen i det private forbrug øger efterspøgslen på varemarkedetog derved øges de planlagte udgifter, hvorefter ligevægten i produktionen den stiger.Stigningen i produktionsligevægten kan udtrykkes via skattemultiplikatoren. Skattemultiplikatoren i denKeynesianske model angiver den ændring som finanspolitikken øger indkomstniveauet medΔTMP C1-MP C.Stigningen i indkomstniveauet vil øge det private forbrug yderligere samt øge skatterne.Pengemarkedet er under antagelse om, at den realepengeefterspørgsel den afhænger af indkomsten. Hvilketbetyder at når inskomstniveauet det stiger, så vil den øge den realepengefterspørgsel. Da udbuddet af pen-gemængden ikke har ændret sig, så vil en stigning i pengeefterspørgslen presse realrenten op. Stigningen irealrenten får investeringerne til at falde,jf. ligning 4 hvilket modvirker noget af stigningen i efterspørgslen.Illustrering:Spg. 6) Vurder hhv. effektiviteten af finaspolitik og pengepolitik.Vi starter med at udlede et udtryk for AD-kurven, da denne angiver kombinationerne af Y og PE, somskaber ligevægt på både vare-og pengemarkedet. Dette gøres ved at bruge IS og LM kurverne fra spg. 2.4.Det er nu muligt at substituerer LM kurven ind i IS kurven og isolere Y.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture