� N i dung ộ K t lu n � ậ Tu i n c a t t c các kho n ph i thu chi ti t đ u d i

? n i dung ộ k t lu n ? ậ tu i n c a t t c các

This preview shows page 23 - 30 out of 37 pages.

ếNi dung:
Background image
Kt lunếTui nca tt ccác khon phi thu chi tit đu di 6 tháng nên theo quy đ nh chếướư
Background image
D354TênNgàyNgi lpườNgi soát xét 1ườNgi soát xét 2ườTk ĐưPs nnt Ps có nt Dnnt ư- 162,436.80 511273,161.00 - 235,597.80 11221- 162,376.80 73,221.00 6418- 60.00 73,161.00 11221- 73,128.00 33.00 6428- 33.00 - 5112144,072.00 - 144,072.00 511210,621.20 - 154,693.20 11221- 134,136.00 20,557.20 6428- 15.00 20,542.20 511210,320.00 - 30,862.20 511222,639.68 - 53,501.88 511223,775.00 - 77,276.88 511235,580.00 - 112,856.88 11221- 71,363.88 41,493.00 6428- 45.00 41,448.00 511248,080.00 - 89,528.00 Tk ĐưPs nnt Ps có nt Dnnt ư- - - 511230,880.00 - 30,880.00 511236,560.00 - 67,440.00 511212,430.00 - 79,870.00 11221- 43,295.00 36,575.00 6428- 15.00 36,560.00 511216,110.00 - 52,670.00 511233,720.00 - 86,390.00 11221- 70,955.00 15,435.00 6428- 15.00 15,420.00 511222,140.00 - 37,560.00 511210,040.00 - 47,600.00 51128,360.00 - 55,960.00 511217,290.00 - 73,250.00 11221- 28,715.00 44,535.00 6428- 15.00 44,520.00 511217,300.00 - 61,820.00 511223,680.00 - 85,500.00
Background image
a cn phi lp dphòngư
Background image
D356CÔNG TY TNHH KiM TOÁN APC TênNgi lpườNgi soát xét 1ườNgi soát xét 2ườMc tiêu:Tính tn tiNgun:Chng tgc, scái, schi tit ếMã ĐTTên đi tngượDNđuưDCó đuưPs NCL_DISCOODALER S.A02,026,8450Đi chiu đn chng tđây là mt khon thanh toán tha tin hàng ca khách hàng ODALER SếếKt lun:ếKhông phát sinh bt kỳ khon khách hàng trtin trc trong kỳướTên khách hàng:Ngày kt thúc kỳ ktoán:ếếNi dung:Các khon khách hàng trtin trcướCông vic thc hin:
Background image
NgàyPs CóDNcuiưDCó cuiư002,026,845S.A
Background image
CÔNG TY TNHH KiM TOÁN APC PHI THU KHÁCH HÀNG NGN HN/DÀI HNMc tiêu: Đánh giá sdphi thu có gc ngoi tưPhng pháp:ươNgun sli u:GL, BS, TB, SL1. Tng hp sli u:NgàySCtDin giiMã ĐtTk ĐưPs nnt - -Dđu kỳ:COMPANHIA BRASILEIRA DưCL_BRASIL1/5/2018 BH003/01Xut bán hàng may mc mi 100%CL_BRASIL511273,161.00 1/8/2018 BC01/01Thu tin hàng BrasilCL_BRASIL11221- 1/8/2018 BC01/01Phí ngân hàng nc ngoàiướCL_BRASIL6418- 2/6/2018 BC02/02Brasil thanh toán tin hàngCL_BRASIL11221- 2/6/2018 BC02/02Brasil thanh toán tin hàngCL_BRASIL6428- 3/7/2018 BH17Xut bán hàng may mc mi 100%CL_BRASIL5112144,072.00 4/11/2018 BH18Xut bán hàng may mc mi 100%CL_BRASIL511210,621.20 4/21/2018 BC04/02Thu tin hàng BrasilCL_BRASIL11221- 4/21/2018 BC04/02Thu tin hàng BrasilCL_BRASIL6428- 8/12/2018 BH19Xut bán hàng may mc mi 100%CL_BRASIL511210,320.00 9/21/2018 BH20Xut bán hàng may mc mi 100%CL_BRASIL511222,639.68 10/24/2018 BH21Xut bán hàng may mc mi 100%CL_BRASIL511223,775.00 11/5/2018 BH22Xut bán hàng may mc mi 100%CL_BRASIL511235,580.00 11/19/2018 BC11/02Thu tin hàng BrasilCL_BRASIL11221- 11/19/2018 BC11/02Thu tin hàng BrasilCL_BRASIL6428- 12/14/2018 BH23Xut bán hàng may mc mi 100%CL_BRASIL511248,080.00 Phát sinh trong kỳ: (CL_BRASIL)CL_BRASIL368,248.88 Dcui kỳ: (CL_BRASIL)ưCL_BRASIL89,528.00 Hch toán chênh lch tgiá phát sinh trong kỳTng phát sinh có VND theTng phát sinh nVND thNgàySCtDin giiMã ĐtTk ĐưPs nnt - -Dđu kỳ:UK IMPORT AND EXPORT ư
Background image
Image of page 30

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 37 pages?

 • Summer '18
 • mr Phuong

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture