Course Hero Logo

5 beskriv grafisk hvordan realrenten bestemmes i

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 11 - 15 out of 15 pages.

5)Beskriv grafisk hvordan realrenten bestemmes i modellen. Fortolk.I ligning 3 ses det, at når I (investeringerne) er høj må r (realrenten) være lav og omvendt.Dette ses fordi relationen er negativ. Altså afhænger investeringen negativt af realrenten.11
Intuitivt betyder dette, at når realrenten er høj, så er prisen på at låne penge tilinvesteringer høj, derved reduceres mængden af investeringer, da dette ikke længere vilvære attraktivt.Dette er illustreret i en investeringsfunktion i nedenstående figur.6)Beskriv hvordan og hvorfor en stigning i det offentlige forbrug påvirker økonomien (dvs.de enkelte endogene variable). Relatér dit svar til begrebet ’’crowding-out’’.Ifølge kausalanalysen ses det at den eksogene G kun påvirker investeringerne ogrealrenten.Jf. ligning 1 kan effekten af en stigning i det offentlige forbrug findes:dYddG=dCdG+dIdG+dGdG<−¿0=0+dIdG+1<−¿dIdG=−1<0Realrenten bestemmes ud fra ligning 3:dIdG=−γdrdG=¿drdG1γ>0En stigning i det offentlige forbrug vil først og fremmest indføre en stigning i varer-efterspørgslen Yd, men fordi at det totale output er bestemt af faktorerne i produktionen,må stigningen i det offentlige forbrug medfører et fald i andre forbrugsfaktorer.Da detprivate forbrug er uændret, må stigningen i det offentlige forbrug medfører et lige så stortfald i investeringerne. En stigning i det offentlige forbrug vil altså medføre en stigning irealrenten og dermed et fald i investeringerne, dette er kendt som ”crowding-out”, da detoffentlige forbrug fortrænger investeringerne.7) Beskriv hvordan et fald ivil påvirke økonomien. Fortolk.Et fald i h, vil påvirke økonomien på følgende måde:1)effekt på L fra relation (7)12
dLdh=N>02)Effekt på w fra relation (5)dwdh=α(α1)A Lα2N K1α=α(α1)A(hn)α2N K1α<0fofofofo3)Effekt på Ysfra relation (2)dYsdh=αA Lα1dLdhK1α=αA(hn)α1N K1α>0fo4)Effekt på Ydfra relation (6)dYddh=dYsdh>05)Effekt på C fra relation (4)dCdh=εd YDdh>06)Effekt på I fra relation (1)dYDdh=dCdh+dIdh+dGdh¿d YDdh=εdYDdh+dIdh¿dIdh=(1ε)dYDdh>07)Effekt på r fra relation (3)dIdh=−γdrdh=¿drdh=1γ(1ε)dYDdh<0Da ses det, at størrelsen for h er yderst afgørende for økonomien, da et fald ibeskæftigelsesandelen betyder et mindre efterspørgselsniveau, der derved medfører et fald iudbuddet.8)For Danmarks vedkommende har lønsummen som andel af BNP ligget stabilt på omkring2/3 i løbet af de sidste 40 år. Anvend denne oplysning til at udregne et skøn forforDanmark.WL=23Y ≡A L1K123(A LK1)=0=¿A L1K123(A LK1)=123(A LK1)=¿1=1(23)=¿1=1(23)=¿13
1=(1(23))23=>=239)Vis, atdYdLLY=Hvad angiver resultatet?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 15 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture