Bên cạnh tình hình kinh t? đang đƣợ c c

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 87 - 89 out of 113 pages.

- Bên cạnh tình hình kinh tế đang đƣợ c c i thi ện cũng vớ i m ức lãi suấ t th p, nhi ều quy định và chính sách có lợ i cho th trƣờng BĐS cũng đã đƣợc đƣợc ban hành trong th ời gian qua. Điển hình nhƣ Luật Nhà ở (s ửa đổi) cho phép cá nhân và doanh nghi ệp nƣớc ngoài đƣợ c s h ữu nhà ở t i Vi ệt Nam, Thông Tƣ 32 thúc đẩ y vi c gi i ngân gói 30 ,000 t ỷ, Thông tƣ 36 giả m h s r ủi ro cho vay đố i v ới BĐS từ 250% xu ng 150%, và Luật kinh doanh BĐS quy đị nh ch t ch hơn điề u ki ện kinh doanh BĐS giúp ổn đị nh ngu n cung. Nh ững quy định và điề u ch nh m i cho th ấy chính phủ đang rấ t quan tâm đế n vi ệc đầ u tƣ xây dựng cơ sở h t ng t ại nƣớc ta.Đây là những quy đị nh pháp luật có lợi cho các doanh nghiệp xây dựng và phát triể n th trƣờng BĐS tạ i Vi t Nam. - Trong năm 2014, GDP tăng trƣở ng m c 5,98% v i s tăng trƣở ng m nh t khu v ực công nghiệp và xây dự ng . Và theo đánh giá, kinh tế Vi ệt Nam năm 2015 sẽ t ốc độ ph c h ồi cao hơn và có khả năng đạ t m ức tăng trƣở ng t 6% - 6,2%/năm. Thờ i gian t i n n kinh t ế s tăng trƣở ng t ốt hơn sau thờ i k kh c ph c h u kh ng ho ng. - Định hƣớng lãnh đạo công ty thờ i gian t ới: căn cứ tình hình lãi suất có xu hƣớ ng gi m m ạnh và xuất phát từ tình hình tài chính hiệ n t ại, ban lãnh đạo công ty có ý đị nh chuy ển sang chính sách huy độ ng v ốn thông qua tăng cƣờ ng n vay, để tăng cƣờng đầu tƣ vào tài sả n c định và tài sản lƣu độ ng. T đó góp phần tăng năng lự c s n xu ất kinh doanh và tậ n d ụng đƣợc chi phí sử d ng v n th p. Tóm lạ i t t c các nhân tố khách quan và định hƣớ ng ch quan c ủa ban lãnh đạ o doanh nghi ệp đề u cho th y kh năng tăng trƣở ng doanh thu c a doanh nghi ệp là vô cùng khả quan trong giai đoạ n t i.
Image of page 87

Subscribe to view the full document.

78 c. D báo doanh thu T s li ệu tăng trƣởng doanh thu trong quá khứ và nhữ ng d báo nhân tố nh hƣởng doanh thu trong tƣơng lai, tác giả d báo tỷ l tăng trƣở ng doanh thu c ủa công ty giai đoạ n t ới là 130%. V y doanh thu giai đoạ n 2015 - 2017 c ủa công ty là: DTT = 25.286,32 tri ệu đồ ng * 130% = 32.872,22 tri ệu đồ ng 3.3.2 Xác định các chỉ tiêu biến đổi theo doanh thu TT Kho n m c T l ph ần trăm trên doanh thu (%) Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 D báo Ti ền và tƣơng đƣơng ti n 11,57 3,4 3,46 5 Kho n ph i thu 33,83 47,03 64,39 50 Hàng tồ n kho 4,7 24,75 40,38 40 Ph i tr ngƣờ i lao độ ng 2,12 1,03 1,93 3 Ph i tr ngƣời bán 9,18 17,56 13,53 15
Image of page 88
Image of page 89
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes