Tre ud af fire virk somheder ønsker enklere regler

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 164 - 168 out of 224 pages.

Tre ud af fire virk- somheder ønsker enklere regler Tre ud af fire virksomheder peger på, at der er et behov for at gøre regler og vejledninger lettere at forstå. Samti- dig ønsker næsten halvdelen af virksomhederne færre regler og krav, jf. figur 4.15 .
Image of page 164
165 Figur 4.15 ANM.: Undersøgelsen omfatter 1.405 virksomheder med mere end fem ansat- te. De dækker 12 pct. af beskæftigelsen. Virksomhederne er vægtet med antallet af ansatte på virksomheden. Både offentlige og private virksomheder indgår. Virksomhederne kan give mere end ét svar. Se i øvrigt kapitel 3 (boks 3.4). KILDE: Rambøll (2014) for DA. Reglerne om arbejdsmiljø er fastsat i arbejdsmiljøloven, som er en rammelov. Til loven er knyttet omkring 100 bekendtgørelser. Dertil kommer ca. 150 vejledninger fra Arbejdstilsynet, som beskriver, hvordan reglerne skal fortolkes, jf. Nielsen (2011). Halvdelen af de private arbejdsgiveres omkostninger handler om krav vedrørende administrationen af ar- bejdspladsvurderinger (APV) og arbejdsmiljøorganisati- onen (AMO). APV koster en ½ mia. kr. Det koster hvert år private arbejdsgivere ½ mia. kr. i ad- ministration at gennemføre arbejdspladsvurderingerne, jf. figur 4.16. Regler og vejledning skal være lettere at forstå 0 20 40 60 80 Regler og vejledning lettere at forstå Færre regler og krav Flere branche- rettede regler Mere information om regler og krav Flere besøg fra Arbejdstilsynet Andel virksomheder, der er enige eller meget enige i følgende udsagn om regler vedr. arbejdsmiljø, pct., 2014
Image of page 165
166 Figur 4.16 ANM.: AMO er arbejdsmiljøorganisation. APV er arbejdspladsvurdering. Om- kostninger for offentlige arbejdsgivere er ikke medtaget i figuren. Se boks 4.3 og 4.5. KILDE: Egne beregninger på baggrund af Erhvervsstyrelsen (2014). Arbejdspladsvurderingen skal revideres mindst hvert tredje år, eller hvis der sker ændringer i arbejdet, ar- bejdsmetoder eller arbejdsprocesser med betydning for arbejdsmiljøet, jf. Arbejdstilsynet (2004b). Arbejdspladser med mere end ti ansatte skal oprette en arbejdsmiljøorganisation. Alle arbejdspladser uanset størrelse skal afholde en årlig drøftelse om arbejdsmiljøet, jf. Arbejdstilsynet (2010b). APV og AMO koster knap 1 mia. 0 200 400 600 APV AMO m.v. Sikkerhedsuddannelse Egen kontrol og tilsyn Instrukser og beredskab Oplysningspligt Arbejdsskade Private virksomheders administrative omkostninger, mio. kr., 2013
Image of page 166
167 Boks 4.3 Måling af administrative byrder – AMVAB AMVAB står for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder. Målingerne er primært baseret på interviews med relevante medarbejdere i udvalgte virksomheder. Virksomhederne bliver spurgt om, hvor lang tid de bruger på at opfylde de enkelte lovkrav. Tidsforbruget dækker både opfyldelsen af lovkravet, f.eks. udfyldelsen af et skema, og den tid, virksomheden f.eks. bruger på at fremskaffe oplysningerne og få dem godkendt internt. Tidsforbruget omregnes til kr. baseret på lønniveauet for den typiske personalekategori, der udfører opgaven. Omkostninger til it-systemer, eksterne konsulenter mv. indgår også. Antallet af omfattede virksomheder, og hvor mange gange årligt de f.eks. skal indsende et skema, bruger AMVAB til at udregne byrden på samfundsniveau.
Image of page 167
Image of page 168

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors