hiểm nằm tại biên lớp trung hòa và lớp trung gian 3110201414 3 Bài toán uốn

Hiểm nằm tại biên lớp trung hòa và lớp

This preview shows page 2 - 5 out of 8 pages.

hiểm nằm tại biên, lớp trung hòa và lớp trung gian
Image of page 2

Subscribe to view the full document.

31/10/201414 3 Bài toán uốn ngang phẳng - Tính bền * Lớp biên max x x M W min max Điều kiện bền : x x M W 3 96 x W cm max max x x M W 3. Tìm số hiệu mặt cắt ngang Dựa vào bảng tra, ta chọn mặt cắt số hiệu 16 (W x = 118 cm 3 ) Các thông số mặt cắt ngang: 16 0,5 0,77 h cm d cm t cm 3 4 3 118 945 67 x x x W cm J cm S cm Bài toán uốn ngang phẳng HCM 08/2014 Applied Mechanic Hochiminh city Universityof Technology - Tính bền 3. Tìm số hiệu mặt cắt ngang * Lớp trung hòa   max 2 max max . 48.67 6,81 / . 945.0,5 y x x Q S kN cm J d + TB III:   2 10 / 2 kN cm + MCN định hình: Vậy lớp trung hòa thỏa điều kiện bền theo TB III   max 3 4 67 0,5 945 x x S cm d cm J cm Bài toán uốn ngang phẳng - Tính bền 3. Tìm số hiệu mặt cắt ngang * Lớp trung gian td + TB III: 2 2 4 td N N Trong đó : . 2 x x N N x x M M h y t J J 2 1920 . 8 0,77 14,69 / 945 N kN cm N y h t x y . . D y x N x Q S J d 2 3 0,5. . 0,5. 53,93 D x x S S d h t cm 2 48.53,93 5,48 / 945.0,5 N kN cm Trong đó : Bài toán uốn ngang phẳng HCM 08/2014 Applied Mechanic Hochiminh city Universityof Technology 3. Tìm số hiệu mặt cắt ngang * Lớp trung gian td + TB III: 2 2 4 td N N 2 2 2 14,69 4.5,48 18,33 / td kN cm 2 14,69 / N kN cm 2 5,48 / N kN cm Với td Vậy lớp trung gian thỏa điều kiện bền theo TB III - Tính bền Vậy ta chọn MCN có số hiệu 16.
Image of page 3
31/10/201414 4 Bài toán uốn ngang phẳng HCM 08/2014 Applied Mechanic Hochiminh city Universityof Technology 3. Tìm số hiệu mặt cắt ngang - Tiết kiệm vật liệu ? MCN Hình chữ nhật 2 . 48 HCN F b h cm MCN Hình chữ I 2 21,5 I F cm Trường hợp này tiết kiệm vật liệu hơn trường hợp trên Bài toán uốn ngang phẳng Bài 2 Cho dầm chịu tải như hình vẽ . Cho biết : a = 50 cm và các ứng suất cho phép: [ ] k = 10 KN/cm 2 ; [ ] n = 14 KN/cm 2 1. Vẽ các biểu đồ nội lực cho dầm 2. Khi dầm mặt cắt ngang hình chữ nhật với h = 2b = 20cm. Hãy tìm cường độ q max của tải trọng sao cho dầm thỏa bền theo TB IV? 3. Khi dầm mặt cắt ngang định hình ( chữ I). Với q max đã tính được ở trên, hãy tìm số hiệu mặt cắt ngang cần thiết sao cho dầm thỏa bền theo TB III?
Image of page 4

Subscribe to view the full document.

Image of page 5
  • Fall '19
  • SADASDA