Påstående förbättrade odlingsmöjligheter för

Info icon This preview shows pages 2–4. Sign up to view the full content.

1b (8 p). Påstående: ”Förbättrade odlingsmöjligheter för vete skulle på kort sikt leda till att priserna på substitut till vete skulle minska.” På denna delfråga ska du använda dig av två figurer i ditt svar. En som illustrerar vetemarknaden; en som illustrerar marknaden för ett (ej namngivet) substitut. Ange vad du avsätter på axlarna och namnge samtliga grafer. 1c (2 p). Påstående: ”Diskonteringsfaktorn ökar om räntesatsen ökar.” Redovisa eventuella beräkningar eller formler du använder dig av. 1d (3 p). (I denna fråga bortser vi från inflation) Påstående: ”För att 174 kr idag och 174 kr som erhålls om ett år ska vara likvärdiga, måste diskonteringsfaktorn vara noll.” Redovisa eventuella beräkningar eller formler du använder dig av. Skriv ditt namn och personnummer på varje sida. Ladda enbart upp en fil innehållande dina svar. 2 (10 p). Två unga bilförare deltar i en tävling. Tävlingen går ut på att köra mot varandra på samma väg och försöka låta bli att svänga åt sidan för att undvika kollision (ty då visar man svaghet och förlorar prestige i gruppen). Fast om båda förarna väljer att fullfölja (d v s inte svänga undan) blir resultatet otrevligt. Betrakta följande spelmatris och välj korrekt svarsalternativ. I varje cell anges bilförare 1s nyttonivå först: (2, 6) betyder alltså att bilförare 1 får 2 i nyttonivå och att bilförare 2 erhåller 6. Varje bilförare vill nå en så hög nyttonivå som möjligt. Bilförare 2 Bilförare 1 2a (4 p). Har bilförare 1 en dominant strategi? Motivera ditt svar utifrån spelmatrisens siffror. 2b (6 p). Bestäm spelets samtliga Nashjämvikter. Motivera ditt svar utifrån spelmatrisens siffror. 3 (10 p). Marknadsefterfrågan av en vara ges av ; marknadsutbudet av . 3a (3 p). Beräkna jämviktspris och jämviktskvantitet. Redovisa samtliga beräkningar. 3b (4 p). Beräkna utbudets egenpriselasticitet i jämvikt. Tolka även ditt svar; vad betyder siffran du beräknat? Redovisa samtliga beräkningar. Sväng undan Sväng inte undan Sväng undan (4, 4) (2, 6) Sväng inte undan (6, 2) (0, 0)
Image of page 2

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

3c (3 p). Antag nu att ett pristak på 50 kr införs. Utvärdera följande påstående (sant eller falskt): ”Pristaket leder till att utbudet på marknaden minskar.” Motivera ditt svar. 4 (7 p). Ett vinstmaximerande monopol säljer 750 enheter per månad och har då 105 000 kr i totala intäkter per månad. Efterfrågans egenpriselasticitet i den angivna kvantiteten är – 2.
Image of page 3
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
  • Spring '16
  • kort sikt, Redovisa

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

  • Left Quote Icon

    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

    Student Picture

    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

    Student Picture

    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

    Student Picture

    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern