Шууд материалын зардлын тоо хэмжээний хэлбэлзэ� гэсэн 2 хүчин зүйлээр тооцно

Шууд материалын зардлын тоо

This preview shows page 26 - 27 out of 31 pages.

Шууд материалын зардлын тоо хэмжээний хэлбэлзэл гэсэн 2 хүчин зүйлээр тооцно. Энэ 2 хэлбэлзэл нь шууд материалын то хэмжээний болон өртгийн стандарттай холбогдн гарч ирнэ. Материалын үнийн хэлбэлзлийг 2 өөр цаг хугацаанд тооцож болно. 1. Материалыг анх худалдаж авах үед үнийн хэлбэлзлийг тооцож болно. 2. Материалыг ашиглах эсвэл зарцуулах үед үнийн хэлбэлзлийг тооцож болно. Материалыг анх худалдаж авах үед үнийн хэлбэлзлийг тооцох: МХАҮХ Материалыг худалдан авах үед худалдан авалтын үнийн хэлбэлзлийг тооцож болно. Хэрвээ худалдан авалтын үнийн хэлбэлзлийг тооцож бүртгэсэн бол ашиглалтын үнийн хэлбэлзлийг тооцох шаардлагагүй. МХАҮХ= Нэгжийн(ХА өртөг- Стандарт өртөг)* ХАвсан тоо хэмжээ Хэрвээ нэг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд олон төрлийн материал ашигладаг бол уг хэлбэлзэл нь материалын төрөл тус бүрийн худалдан авалтын үеийн үнийн хэлбэлзлийн нийлбэрээр тодорхойлогдоно. Материалыг худалдан авах үед үнийн хэлбэлзлийг тооцож байгаа үед холбогдох материалын дансанд стандарт өртгөөр нь орлог болгон бүртгэж зарцуулалтыг мөн стандарт өртгөөр нь үнэлж гаргана. Материалын ашиглалтын үеийн үнийн хэлбэлзлийг тооцох: МАҮҮХ Материалыг худалдан авах үед худалдан авсан өртгөөр нь бүртгэж зарцуулах үед үнийн хэлбэлзлийг нь тооцоу бүртгэлд тусгах хувилбар МАҮХ =Íýãæèéí ( ө ө - ө өг ХА рт гС тандарт рт г )*Àøèãëàñàí тоо хэмжээ Õýðâýý íýã á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëä îëîí òºðëèéí ìàòåðèàë àøèãëàäàã áîë óã õýëáýëçýë íü ìàòåðèàëûí òºðºë òóñ á¿ðèéí àøèãëàëòûí ¿åèéí ¿íèéí õýëáýëçëèéí íèéëáýðýýð òîäîðõîéëîãäîíî.
Image of page 26

Subscribe to view the full document.

Image of page 27
 • Fall '16
 • courtney campbell

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes