Përdor mjediset vetëm për qëllim magazinimi apo ekspozimi t� mallrave apo mban

Përdor mjediset vetëm për qëllim magazinimi apo

This preview shows page 4 - 6 out of 22 pages.

Përdor mjediset vetëm për qëllim magazinimi apo ekspozimi të mallrave apo mban një gjëndje mallrash që i përkasin atij personi vetëm me qëllim magazinimi apo ekspozimi, apo për qëllime përpunimi nga një person tjetër. Nëse mban një vend të caktuar biznesi vetëm për qëllim blerjeje mallrash apo për mbledhje të dhënash për biznesin e atij personi, apo për qëllim ushtrimin e çdo veprimtarie përgaditore apo ndihmëse për biznesin e atij personi. Një person juridik konsiderohet rezident tatimor shqiptar nëse ka selinë qendrore (zyrën qendrore) në Republikën e Shqipërisë. dhe/ose ka vendin e menaxhimit (drejtimit) efektiv të biznesit në Republikën e Shqipërisë. Një person fizik konsiderohet rezident tatimor shqiptar kur ushtron biznesin dhe regjistrohet si person fizik tregtar në Qendrën Kombëtare të Licensimit. Përcaktimi i rezidencës tatimore ka rëndësi, pasi personat rezidentë tatimorë shqiptarë tatohen në Shqipëri për të gjitha të ardhurat e realizuara në shkallë botërore (të ardhurat me burim në Shqipëri dhe jashtë saj), ndërsa personat jorezidentë, tatohen në Shqipëri vetëm për të ardhurat me burim në Republikën e Shqipërisë. Pra, tatimpaguesit rezidentë, të cilët i nënshtrohen detyrimit për tatimin mbi fitimin, do të tatohen në Shqipëri për fitimet e realizuara nga të gjitha burimet, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Duhet pasur parasysh që për personat që janë rezidentë në vendet me të cilat Shqipëria ka nënshkruar marrëveshje për shmangien e taksimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal dhe këto marrëveshje kanë hyrë në fuqi, do të zbatohen marrëveshjet. Nëse supozojmë se një person juridik rezident shqiptar, zhvillon aktivitetin e tij në Tiranë dhe në Athine të Greqisë, ku fitimet e tatueshme kanë qenë në Tiranë 18.000.000 lekë dhe në Athinë 10.000.000 lekë, atëherë ky person juridik do të paguajë tatimin mbi fitimin për fitimin e tatueshëm gjithsej 28.000.000 lekë. Nëse ky një person juridik do të ishte jorezidentë atehërë ai do të paguante tatimin mbi fitimin vetëm për fitimin e tatueshëm në Shqipëri prej 18.000.000 lekë. Shkalla tatimore 1. Shkalla e tatimit mbi fitimin është: 5 % për tatimpaguesit me të ardhura deri në 14 000 000 lekë në vit. 15 % për tatimpaguesit me të ardhura mbi 14 000 000 lekë në vit. 2. Për personat juridikë, të cilët ushtrojnë aktivitet për prodhimin/zhvillimin e softëare -ve, tatimi mbi fitimin është 5% të përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave. 3. Për personat juridikë, të cilët zhvillojnë veprimtari ekonomike sipas ligjit nr. 38/2012, “Për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor”, shkalla e tatimit mbi fitimin është 5 %. 4. Për subjektet, të cilat zhvillojnë veprimtari pritëse të certifikuar si “agroturizëm”, sipas legjislacionit në fuqi në fushën e turizmit, shkalla e tatimit mbi fitimin është 5 %. Kjo shkallë 4
Image of page 4
aplikohet për një periudhë 10-vjeçare për personat juridikë që përfitojnë statusin “subjekt i certifikuar agroturizmi”, deri më 31 dhjetor 2021. Aplikimi i shkallës së reduktuar fillon në vitin tatimor pasardhës, pas përfitimit të statusit “subjekt i certifikuar agroturizmi.
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 22 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors