AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

Môi tr ườ ng ki ể m soát 13 nguy ễ n trí

Info icon This preview shows pages 12–16. Sign up to view the full content.

MÔI TR ƯỜ NG KI M SOÁT
Image of page 12

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

13 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 37 Chính sách ngu n nhân l c Chính sách nhân s nh h ưở ng đ áng k ể đế n s h u hi u c a môi tr ườ ng ki m soát thông qua vi c tác độ ng đế n các nhân t khác trong môi tr ườ ng ki m soát nh ư đả m b o v n ă ng l c, tính chính tr c và giá tr ịđạ o đứ c. MÔI TR ƯỜ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 38 H i đồ ng ng qu n qu n tr tr y ban ban ki m ki m toán toán (Ban (Ban ki m ki m soát soát) H i đồ ng qu n tr y ban ki m toán đ óng vai trò quan tr ng cho vi c th c hi n các m c tiêu c a đơ n v . MÔI TR ƯỜ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 39 K ế t t lu n lu n: Cac nhân t chính nh h ưở ng đế n môi tr ườ ng ki m soát bao g m: - N ă ng l c và đạ o đứ c c a nhà qu n lý và nhân viên - C ơ c u t ch c khoa h c (giúp các nhân viên phát huy đượ c kh n ă ng c a mình) MÔI TR ƯỜ NG KI M SOÁT
Image of page 13
14 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 40 2. KI M SOÁT N I B LÀ GÌ? Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 41 “ Kieåm soaùt noäi boä laø mo ät quaù trình do caùc nhaø qua ûn lyù va ø moïi nhaân vieân cuûa ñôn vò chi pho ái, noù ñöôïc thieát laäp ñeå cung caáp moät söï ba ûo ñaûm hôïp lyù nha èm thö ïc hieän ba mu ïc tieâu döô ùi ñaây : – BCTC ñaùng tin caäy. – Caùc luaät leä vaø quy ñònh ñöôïc tuaân thuû. – Hoaït ñoäng höõu hieäu vaø coù hieäu quaû.” 4 khaùi nieäm neàn taûng : head2right Quaù trình. head2right Con ngöôøi head2right Ñaûm baûo hôïp lyù. head2right Muïc tieâu ĐỊ NH NGH Ĩ A KI M SOÁT N I B Báo cáo c a COSO, n ă m 1992 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 42 Kieåm soaùt noäi boä Hoäi ñoàng quaûn trò Ngöôøi quaûn lyù Caùc nhaân vieân Hieäu löïc, hieäu quaû caùc hoaït ñoäng Ñoä tin caäy thoâng tin Tuaân thuû phaùp luaät vaø caùc quy ñònh CON NG ƯỜ I M C TIÊU QUÁ TRÌNH B O ĐẢ M H P H TH NG KI M SOÁT N I B
Image of page 14

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

15 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 43 Ki m soát n i b là m t quá trình Ki m soát n i b bao g m m t chu i các ho t độ ng ki m soát hi n di n m i b ph n trong đơ n v đượ c k ế t h p v i nhau thành m t th th ng nh t. ĐỊ NH NGH Ĩ A KI M SOÁT N I B Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 44 Ki m soát n i b ộ đượ c thi ế t k ế và v n hành b i con ng ườ i Ki m soát n i b do chính con ng ườ i đặ t ra các m c tiêu, thi ế t k ế c ơ ch ế ki m soát m i n ơ i và v n hành chúng. Con ng ườ
Image of page 15
Image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern