AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

Truy ề n thông là truy ề n đư a tin t ứ c

Info iconThis preview shows pages 9–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: - Truy ề n thông là truy ề n đư a tin t ứ c đế n đố i t ượ ng s ử d ụ ng. (Bao g ồ m thông tin xu ấ t phát t ừ bên trong và bên ngoài đơ n v ị ) Truy ề n thông đ úng đố i t ượ ng và k ị p th ờ i THÔNG TIN VÀ TRUY Ề N THÔNG THÔNG TIN VÀ TRUY Ề N THÔNG 10 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 28 Phân h ệ h ệ th ố ng thông tin k ế toán Phân h ệ h ệ th ố ng thông tin k ế toán Muïc tieâu ñoái vôùi heä thoáng keá toaùn : Coâng cuï trong heä thoáng keá toaùn : + Chöùng töø, soå saùch, baùo caùo. + Heä thoáng taøi khoaûn, phöông phaùp vaø sô ñoà haïch toaùn. - Ñuùng kyø.- Trình baøy.- Khai baùo.- Coù thaät.- Ñaày ñuû.- Ñaùnh giaù THÔNG TIN VÀ TRUY Ề N THÔNG THÔNG TIN VÀ TRUY Ề N THÔNG Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 29 ª Muïc ñích : Nhaèm ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa HTKSNB vaø ñieàu chAnh cho phuø hôïp. ª Coù hai loaïi giaùm saùt : h Giaùm saùt thöôøng xuyeân. h Giaùm saùt ñònh kyø.- Kieåm toaùn noäi boä.- Kieåm toaùn ñoäc laäp.- Chöông trình ñaùnh giaù ñònh kyø. Kieåm soaùt trong coâng ty Kieåm soaùt trong coâng ty cuûa ta coù thaät söï höõu hieäu cuûa ta coù thaät söï höõu hieäu chöa ? chöa ? GIÁM SÁT GIÁM SÁT Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 30 Phaûn aûnh “saéc thaùi” chung cuûa ñôn vò vaø ñöôïc theå hieän qua nhaän thöùc, quan ñieåm vaø thaùi ñoä cuûa ngöôøi quaûn lyù veà vaán ñeà kieåm soaùt trong doanh nghieäp MÔI TR ƯỜ NG KI Ể M SOÁT 11 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 31 ª Tính chính tröïc vaø caùc giaù trò ñaïo ñöùc ª Trieát lyù quaûn lyù vaø phong caùch ñieàu haønh ª Cô caáu toå chöùc ª Caùch thöùc phaân ñònh quyeàn haïn vaø traùch nhieäm ª Naêng löïc cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân ª Chính saùch nguoàn nhaân löïc ª Hoäi ñoàng quaûn trò vaø UÛy ban kieåm toaùn (Ban kieåm soaùt) MÔI TR ƯỜ NG KI Ể M SOÁT Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 32 Tính chính tr ự c và giá tr ị đạ o đứ c Tính chính tr ự c và giá tr ị đạ o đứ c Nhà qu ả n lý cao c ấ p ph ả i xây d ự ng nh ữ ng chu ẩ n m ự c v ề đạ o đứ c trong đơ n v ị và c ư x ử đ úng đắ n để có th ể ng ă n c ả n không cho các thành viên có các hành vi thi ế u đạ o đứ c ho ặ c ph ạ m pháp....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page9 / 19

Truy ề n thông là truy ề n đư a tin t ứ c đ n...

This preview shows document pages 9 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online