Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Digitali bennett maton ş i kervin 2008 un alt mijloc

Info icon This preview shows pages 286–288. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
digitali” (Bennett, Maton ş i Kervin 2008). Un alt mijloc de a eviden ţ ia riscurile îl reprezint ă transparen ţ a interdependen ț elor între utilizarea Internetului, beneficiile online ș i riscurile online.
Image of page 286

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     287 Cu toate c ă , cercet ă ri anterioare au recunoscut faptul c ă Internetul ș i tehnologiile produc o serie de oportunit ăț i ș i riscuri interconectate, nu exist ă nici o mapare a oportunit ăț ilor în raport cu beneficiile sau a riscurilor în raport cu daunele tr ă ite de copii. A ș a cum sus ţ in Lingstone ş i colaboratorii în studiul realizat, „oportunit ăţ ile online pot sau nu s ă produc ă rezultate benefice” (Livingstone, Haddon, Gorzig ş i Ólafsson 2011, 144). Prin contrast, în timp ce accesul la oportunit ăț ile online este considerat un avantaj pentru mul ț i copii, lipsa acestei posibilit ăţ i va agrava situa ţ ia unui copil dezavantajat. Mai mult decât atât, în timp ce unele riscuri provoc ă daune (un risc poate fi definit ca probabilitatea de a r ă ni), nu toate riscurile sunt neap ă rat rele pentru to ț i copiii. Raportându-ne la utilizarea Internet-ului, probabilitatea de risc online este adesea sc ă zut ă . Mai mult, în anumite circumstan ț e, copiii înva ță s ă fac ă fa ță situa ţ iilor întâmpinate, devenind rezilien ţ i tocmai datorit ă expunerii lor la un grad de risc. 4.2. Politici de implicare în construirea rezilien ţ ei Analizând informa ţ iile prezentate în literatura de specialitate se eviden ţ iaz ă cinci posibile priorit ăț i, esen ţ iale în construirea rezilien ţ ei digitale ş i elaborarea de politici în acest sens. 1. Con ș tientizarea parental ă Un aspect important face referire la lipsa con ș tientiz ă rii p ă rin ț ilor în ceea ce prive ș te riscurile cu care se confrunt ă copii în mediul online. O provocare important ă pentru factorii de decizie este de a în ţ elege cum trebuie abordate golurilor de în ț elegere dintre p ă rin ț i ș i copii cu privire la experien ț a tinerilor în mediul online. În acela ș i timp, având în vedere c ă propria locuin ţă reprezint ă locul principal pentru navigarea online (87%), p ă rin ț ii sunt cel mai bine pozi ț iona ţ i pentru a oferi copiilor mediere ș i sprijin. Con ș tientizarea ş i avertizarea p ă rin ț ilor cu privire la riscurile implicate ș i nevoile de siguran ță online reprezint ă o prioritate. Strategiile pentru sensibilizarea p ă rin ț ilor ar putea viza prezentarea tipurilor de riscuri online ş i încurajarea dialogului dintre p ă rin ț i ș i copii cu privire la activit ăț ile online ale tinerilor. Rolul p ă rin ț ilor privind acordarea de sprijin în construirea rezilien ţ ei digitale este esen ț ial, înt ă rit de faptul c ă majoritatea copiilor utilizeaz ă Internetul ş i tehnologia modern ă acas ă . În acest sens, p ă rin ț ii reprezint ă primul punct de contact, atunci când copiii se confrunt ă cu situa ţ ii nedorite în mediul online.
Image of page 287
Image of page 288
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern